jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Indonesisch Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Indonesisch Woordenboek | Gratis online Vertaling | Nummer

Nederlands
A to Z

NederlandsIndonesisch

eensatu
tweedua
drietiga
vierempat
vijflima
zesenam
zeventujuh
achtdelapan
negensembilan
tiensepuluh
elfsebelas
twaalfdua belas
dertientiga belas
veertienempat belas
vijftienlima belas
zestienenam belas
zeventientujuh belas
achttiendelapan belas
negentiensembilan belas
twintigdua puluh
eenentwintigdua puluh satu
tweeëntwintigdua puluh dua
dertigtiga puluh
eenendertigtiga puluh satu
tweeëndertigtiga puluh dua
veertigempat puluh
eenenveertigempat puluh satu
tweeënveertigempat puluh dua
vijftiglima puluh
eenenvijftiglima puluh satu
zestigenam puluh
eenenzestigenam puluh satu
zeventigtujuh puluh
eenenzeventigtujuh puluh satu
tachtigdelapan puluh
eenentachtigdelapan puluh satu
negentigsembilan puluh
eenennegentigsembilan puluh satu
honderdseratus
honderd eenseratus satu
honderd tweeseratus dua
tweehonderddua ratus
tweehonderd eendua ratus satu
driehonderdtiga ratus
vierhonderdempat ratus
vijfhonderdlima ratus
zeshonderdenam ratus
zevenhonderdtujuh ratus
achthonderddelapan ratus
negenhonderdsembilan ratus
duizendseribu
tweeduizenddua ribu
drieduizendtiga ribu
vierduizendempat ribu
vijfduizendlima ribu
zesduizendenam ribu
zevenduizendtujuh ribu
achtduizenddelapan ribu
negenduizendsembilan
tienduizendsepuluh ribu
honderdduizendseratus ribu
miljoensatu juta
tienmiljoensepuluh juta
honderdmiljoenseratus juta
miljardsatu miliar
biljoensatu miliar
tien miljardsepuluh miliar
NederlandsIndonesisch

Now take the Nummer test in Indonesian


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles