jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Gewichten en Maten

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
gewichtzhòng
mismísa弥撒
stoneyīngshí英石
pondbàng
onsàngsī盎司
gram
kilogramqiānkè, gōngjīn千克, 公斤
milligramháokè毫克

temperatuurwēndù温度
fahrenheithuáshì wēndùjì花式温度计
celciusshèshìdù摄氏度
celciusshèshìdù摄氏度
maatliàngdù量度
kookpuntfèidiǎn沸点
vriespuntbīngdiǎn冰点
kokendfèiténg沸腾
vriezendbīnglěng冰冷

volumetǐjì体积
litershēng
milliliterháoshēng毫升
gallonjiālún加仑
pintpǐntuō品脱
kubiek meterlìfāngmǐ立方米

maatchǐcùn尺寸
afstandjùlí距离
millimeterháomǐ毫米
centimeterlímǐ, gōngfēn厘米, 公分
metermǐ, gōngchǐ米, 公尺
kilometerqiānmǐ, gōnglǐ千米, 公里
Engelse duimyīngcùn英寸
Engelse el
mijlyīnglǐ英里
NederlandsPinyinChinees

Now take the Gewichten en Maten test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles