jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Weapons

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
wapenwǔqì武器
zwaardjiàn, dāo剑, 刀
schild, wapenschilddùn
dolkduǎnjiàn短剑
geweerqiāng
mitrailleurjīqiāng机枪
lansqībīng yòng de chángmáo骑兵用的长矛
wapenrustingzhuāngjiǎ装甲
viziermiànjiǎ面甲
wapenrustingkuījiǎ盔甲
granaatshǒuliúdàn手榴弹
mijndì léi, shuǐ léi地雷, 水雷
tanktǎnkè坦克
lanceerinstallatiehuǒ jiàn fā shè qì火箭发射器
katana(rì) dāo, wǔ shì dāo(日) 刀, 武士刀
stokzhàng, gùn, bàng杖, 棍, 棒
kromzwaardduǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo短弯刀; 半月形刀
pistoolshǒuqiāng手枪
geweerbùqiāng步枪
jachtgeweerlièqiāng猎枪
kanondàpào大炮
booggōng
kruisboogshízìgōng, nǔ十字弓, 弩
pijljiàn
korte pijlnǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn弩箭, 矢, 方镞箭
kogelqiāngdàn枪弹
bomzhàdàn炸弹
hartsvanger, korte sabelwān dāo; duǎn jiàn弯刀; 短剑
rakethuǒjiàn火箭
projectieldǎodàn导弹
NederlandsPinyinChinees

Now take the Weapons test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles