jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Reizen

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
Landlùdì陆地
autobusgōnggòngqìchē公共汽车
autozàikè qìchē载客汽车
bromfietsjīdòng jiǎotàchē机动脚踏车
skelterwēixíng jìngsài qìchē微型竞赛汽车
taxichūzū qìchē出租汽车
treinhuǒchē, lièchē火车, 列车
vrachtautokǎchē卡车
wagendàpéng huòchē大篷货车

Luchtkōngqì空气
ballon,luchtballonrè qì qiú热气球
deltavliegerxuángguàshì huáxiángjī悬挂式滑翔机
hefschroefvliegtuigzhíshēngjī直升机
helikopterzhíshēngjī直升机
rakethuǒ jiàn火箭
straalvliegtuigpēnqìshì fēijī喷气式飞机
tweedekkershuāngyì fēijī双翼飞机
vliegtuigfēijī飞机
zweefvliegtuighuáxiángjī滑翔机

zeehǎi yáng海洋
bootxiǎo chuán; lún chuán小船; 轮船
galjoendà xíng fān chuán大型帆船
houtvlotmù fá; mù pái木筏; 木排
kanodú mù zhōu独木舟
motorjachtyóu tǐng, dà xíng kuài chuán, mó tuō tǐng游艇, 大型快船, 摩托艇
onderzeebootqián shuǐ tǐng潜水艇
racebootkuài tǐng快艇
schipsān wéi fān chuán三桅帆船
sleepboottuō chuán拖船
staatsiebootdà xíng yóu tǐng, háo huá yóu tǐng大型游艇, 豪华游艇
surfplankchōng làng bǎn冲浪板
vlotmù fá; mù pái木筏; 木排
zeilplankfēng lì chōng làng风力冲浪

zì lì tuī dòng zhě自力推动者
fietszì xíng chē自行车
inlineskatedān pái lún huá单排轮滑
paard
rolschaatsliū bīng xié溜冰鞋
schaatsliū bīng xié溜冰鞋
skateboardhuá bǎn滑板
sneeuwboardhuá xuě bǎn滑雪板
springstokdàn huáng dān gāo qiāo弹簧单高跷
steltengāo qiāo高跷
toboganpíngdǐ xuěqiào平地雪橇
NederlandsPinyinChinees

Now take the Reizen test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles