jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Vormen

Nederlands
A to Z

Image banner for the shapes category
NederlandsPinyinChinees
vormxíngzhuàng形状
achthoekbābiānxíng八边形
boog
buisguān zhàng管状
cilinderyuánzhùtǐ圆柱体
cirkelyuán
conusyuánzhuītǐ圆锥体
curveqǔxiàn曲线
dooszhèngfāngxíng正方形
driehoeksānjiǎoxíng三角形
koepelyuán dǐng xíng圆顶状
kubuslìfāngtǐ立方体
kwadraatzhèngfāngxíng正方形
lijnxiàn线
ovaalluǎnxíng卵形
piramidejiǎozhuītǐ角锥体
platpíng
rechthoekchángfāngxíng长方形
ruitlíngxíng菱形
sfeerqiútǐ球体
spiraalluóxuánxíng螺旋形
tubeguān zhàng管状
vierkantzhèngfāngxíng正方形
vijfhoekwǔbiānxíng五边形
vlakpíng
vlakpíngmiàn平面
zeshoekliùbiānxíng六边形
zevenhoekqībiānxíng七边形
NederlandsPinyinChinees
View the Vormen flashcards page


Now take the Vormen test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles