jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Reptiel

Nederlands
A to Z

Image banner for the reptiles category
NederlandsPinyinChinees
reptielpáxíng dòngwù爬行动物
slagtand, giftandjiānyá尖牙
schublín
staartwěiba尾巴

alligator, kaaimanduǎnwěn`è短吻鳄
krokodil, krokodillelerenèyú鳄鱼

slangshé
adderkuíshé, dúshé蝰蛇, 毒蛇
afgodslangwángshé王蛇
aspicjiǎokuí角蝰
cobra, brilslangyǎnjìngshé眼镜蛇
*zwarte mambahēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé 黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
pythonjùshé巨蛇
ratelslangxiǎngwěishé响尾蛇

hagedisxīyì蜥蜴
kameleonbiànsè xīyì, biànsèlóng变色蜥蜴, 变色龙
leguaanměizhōudà xīyì美洲大蜥蜴
NederlandsPinyinChinees

Now take the Reptiel test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles