jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Religion

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
godsdienst, religiezōngjiào宗教
aanbiddenjìngfèng敬奉
aartsbisschopdàzhǔjiào大主教
apostelshǐtú使徒
begraafplaatsmùdì墓地
biddenqídǎo祈祷
biechtchànhuǐ忏悔
biechtstoelchànhuǐshì忏悔室
bisschopzhǔjiào主教
Boeddha
boeddhismefójiào佛教
boeddhist, boeddhischfójiào佛教徒
christenjīdūtú基督徒
christendomjīdūjiào基督教
Christusjīdū基督
demonèmó恶魔
discipelxìntú信徒
doodkistguāncai棺材
doop, doopstelxǐlǐ洗礼
duivelsādàn撒旦
engeltiānshǐ天使
gebed, bedeqídǎowén祈祷文
Godshàngdì上帝
godinnǚshén女神
godsdienstig, religieuszōngjiào de宗教的
godvruchtigshàngdìde上帝的
heiligshèngjiéde圣洁的
Heilige Schriftshèngjīng圣经
heldìyù地狱
hemeltiāntáng天堂
joodyóutàirén犹太人
joodsyóutàide犹太的
kapelxiǎo jiàotáng小教堂
Katholiekpǔbiàntú普遍徒
kerkjiàotáng教堂
monniksēnglǚ僧侣
moskeeqīngzhēnsì清真寺
moslemmùsīlín穆斯林
nonxiūnǚ修女
orakelshényù神谕
papenstreekshèngzhí圣职
predikantjiàoqū mùshī教区牧师
prekenbùdào布道
priestersīduó, mùshī司铎, 牧师
profeetyùyánjiā预言家
rabbilābǐ拉比
Satansādàn撒旦
schrijnshèngdì圣地
tempelmiàoyǔ庙宇
vadershénfù神父
zegenencìfú赐福
zegeningxìngshì幸事
NederlandsPinyinChinees

Now take the Religion test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles