jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Kantoor

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
kantoorbàn gōng shì办公室
aantekenboekbǐ jì běn笔记本
aflegbakjewén jiàn hé文件盒
bakje voor binnenkomende postshōu wén lán收文篮
bordhēi bǎn黑板
bordewisserhēi bǎn cā黑板擦
bureaubàn gōng zhuō办公桌
computerdiàn nǎo电脑
enveloppexìn fēng信封
gomxiàng pí橡皮
notitieboekjebǐ jì běn笔记本
nietmachinedìng shū jī订书机
notitieblokjì shì běn记事本
opbergkastdǎng àn guì档案柜
papiercliphuí xíng zhēn回形针
papierzhǐ zhāng纸张
pengāng bǐ钢笔
punteslijperjuǎn bǐ dāo卷笔刀
potloodqiān bǐ铅笔
stoelyǐ zi椅子
telefoonboekdiàn huà hào mǎ běn电话号码本
telefoonnummerdiàn huà hào mǎ电话号码
telefoondiàn huà电话
trekkerchōu tì抽屉
NederlandsPinyinChinees

Now take the Kantoor test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles