jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Natuur

Nederlands
A to Z

Image banner for the nature category
NederlandsPinyinChinees
natuurzìránjiè自然界
equator, evenaarchìdào赤道
Noordpoolběijí北极
Zuidpoolnánjí南极

weer, wedertiānqì天气
wolkyún
regen
regenboogcǎihōng彩虹
regendruppelyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
stortbui, wolkbreukbàofēngyǔ暴风雨
ijsbīng
ijskegelbīngzhù冰柱
gletsjerbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
natte sneeuw of hagel met regenyǔjiāxuě雨夹雪
sneeuwxuě
sneeuwvlokxuě huā 雪花
snowjacht, sneeuwbankxuěduī雪堆
windfēng
brieswēifēng微风
harde winddàfēng大风
windvlaagdàfēng大风
stormfēngbào风暴
orkaanjùfēng飓风
hevige stormbàofēngyǔ暴风雨
wervelwindxuànfēng旋风
cycloonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
tyfoon, taifoentáifēng台风
bliksemshǎndiàn闪电
donderléi
donderslagléishēng雷声

watershuǐ
beekxiǎohé, xī小河, 溪
stroomxiǎohé小河
rivier
watervalpùbù瀑布
deltasānjiǎozhōu三角洲
meer
lagune, hafxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
engte, straathǎixiá海峡
zeehǎi
oceaanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
tijcháo
baar, golflàng
draaikolkxuánwō旋涡
tsunamihǎixiào海啸

grond, aardedìqiú地球
land, grondtǔdì土地
eiland, vluchtheuvelhǎidǎo海岛
vasteland, werelddeeldàlù, dàzhōu大陆, 大洲
erosiefǔshí腐蚀
aarde, grond, fond, bodemnítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
modder, slijk
loopgraafdìgōu地沟
kustlijnhǎi`ànxiàn海岸线
strand, oeverhǎitān海滩
vlaktepíngchuān平川
heuvelxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
bergshān, shānyuè山, 山岳
dal, valleixīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
ravijnshēngǔ深谷
woestijnshāmò沙漠
bosshùlín树林
woudsēnlín森林
junglecónglín, mìlín丛林, 密林
oaselùzhōu绿洲
geiserjiàn xíe quán间歇泉
aardbevingdìzhèn地震
aardschok, licht aardbevingzhèndòng震动
vulkaanhuǒshān火山
tektonische plaatdì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
NederlandsPinyinChinees
View the Natuur flashcards page


Now take the Natuur test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles