jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Muziek

Nederlands
A to Z

Image banner for the music category
NederlandsPinyinChinees
Muziekyīnyuè音乐
partituuryuè pǔ乐谱
bluesbùlǔsī yīnyuè布鲁斯音乐
klassiekgǔdiǎn yīnyuè古典音乐
countrymuziekxiāng cūn hé xī bù yīn yuè乡村和西部音乐
heavy metalzhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè重金属摇滚乐
jazzjuéshìyuè爵士乐
pop (muziek)liúxíng yīnyuè流行音乐
rockyáogǔnyuè摇滚乐
rock `n rollyáogǔnyuè摇滚乐
soullíngyuè灵乐
zangergēshǒu歌手
muzikant, de musicus, de toonkunstenaaryīnyuèjiā音乐家
groupzǔfen组分
bandyuèduì乐队

Instrumentyuèqì乐器
blaasinstrumentguǎn yuèqì管乐器
muzikant, de musicus, de toonkunstenaaryīnyuèjiā音乐家
basgitaardīyīnjítā低音吉他
fagotdīyīnguǎn低音管
klarinetdānhuángguǎn单簧管
piston, de kornetduǎnhào短号
drum
engelse hoornyīngguó hào英国号
fluitchángdí长笛
hoornfǎguó hào法国号
gitaarjítā吉他
mondharmonikakǒuqín口琴
harpshùqín竖琴
hoornhào
keyboardjiànpán键盘
hoboshuānghuángguǎn双簧管
pianogāngqín钢琴
blokfuitzhídí直笛
saxofoonsākèsīguǎn萨克斯管
tamboerijnlínggǔ铃鼓
trombone, de schuiftrompetchánghào长号
trompet, de scheepsroeperlǎba喇叭
tubadàhào大号
vioolxiǎo tíqín小提琴
xylofoonmùqín木琴

Zingendchàng gē唱歌
zangergēshǒu歌手
altnǚ dī yīn gē shǒu女低音歌手
basnán dī yīn男低音
baritonnán zhōng yīn gē shǒu男中音歌手
tenorstem, tenornán gāo yīn gē chàng jiā男高音歌唱家
mezzosopraancì nǚ gāo yīn次女高音
sopraannǚ gāo yīn gē shǒu女高音歌手

nootyīn fú音符
sleutelpǔ hào谱号
vioolsleutelgāo yīn pǔ hào高音谱号
bassleuteldī yīn pǔ hào低音谱号
altsleutelzhōng yīn pǔ hào中音谱号
tenorsleutelcì zhōng yīn pǔ hào次中音谱号
rusttekenxiū zhǐ fú休止符
dubbele hele nootèr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú二全音符, 短弱音符
hele nootquán yīn fú全音符
halve nootèr fēn yīn fú二分音符
kwartnootsì fēn yīn fú四分音符
achtste nootbā fēn yīn fú八分音符
zestiende noot shí liù fēn yīn fú 十六分音符
twee en dertigste nootsān shí èr fēn yīn fú三十二分音符
vierenzestigste nootliù shí sì fēn yīn fú六十四分音符
honderd achtentwintigste nootyī bǎi èr shí bā fēn yīn fú一百二十八分音符
NederlandsPinyinChinees
View the Muziek flashcards page


Now take the Muziek test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles