jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Taal

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
lezenyuè lǎn阅览
schrijvenxiě zuò; chuàng zuò写作; 创作
typendǎ zì打字
drukkendǎ yìn打印
uitschrappencā chú; qīng chú擦除; 清除
sprekenjiǎng huà; shuō qǐ讲话; 说起
zeggenjiù …ér lùn, jiàn yú就…而论, 鉴于
pratentán huà谈话
vragenxún wèn; yào qiú询问; 要求
spellenpīn xiě拼写
trekkenhuà huà画画
naamwoordmíng cí名词
werkwoorddòng cí动词
bijwoeglijk naamwoordxíng róng cí形容词
bijwoordfù cí副词
alfabetzì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
letterzì mǔ字母
aantalshù zì数字
nummerhào mǎ号码
symbaalxiàng zhēng; fú hào; biāo zhì象征; 符号; 标志
woorddān cí单词
lezingyuè dú, lǎng dú阅读, 朗读
spellingpīn xiě; pīn zì拼写; 拼字
scrijvenshū xiě书写
vonnisjù zi句子
zeggenyàn yǔ; yán lùn谚语; 言论
spreekwooredyàn yǔ, gé yán谚语, 格言
verklaring,shēng míng; chén shù声明; 陈述
vraag, kwestiewèn tí, yí wèn问题, 疑问
tekstwén běn; kè wén文本; 课文
paragraafduàn luò段落
chapiterzhāng, huí章, 回
apostrofshěng luè fú hào省略符号
puntjù hào句号
kommadòu hào逗号
dubbelepuntmào hào冒号
puntkommadefēn hào分号
koppeltekenlián zì hào连字号
tijdshí tài时态
verleden tijdguò qù shì过去式
tegenwoordige tijdxiàn zài shì shí tài现在式时态
toekomende tijdjiāng lái shí tài将来时态
voltooid tegenwoordige tijdwán chéng shì完成式
onvoltooid verleden tijdguò qù wán chéng shí过去完成时
onvoltooid tegenwoordige tijdxiàn zài wán chéng shì现在完成式
onvoltooid toekomende tijdjiāng lái wán chéng shí将来完成时

boekshū jí书籍
komieklián huán màn huà连环漫画
woordenboekzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
blaadjechuán dān传单
brief, letterzì mǔ字母
magazijnzá zhì杂志
krant, krantenpapierbào zhǐ报纸
romanxiǎo shuō小说
pamfletxiǎo cè zǐ小册子
leerboekjiāo kē shū, kè běn教科书, 课本
boekdeeldà běn shū大本书
rapportbào gào报告
novelleduǎn piān xiǎo shuō短篇小说
biografiezhuàn jì传记
documentwén jiàn文件
verhaalgù shì, xiǎo shuō故事, 小说
gedichtshī gē诗歌
griezelkǒng bù de恐怖的
blijspel, komediexǐ jù喜剧
romancelàng màn gù shì, chuán qí浪漫故事, 传奇
science fictionkē huàn xiǎo shuō科幻小说
typedǎ zì打字
lettertypezì tǐ; zì xíng字体; 字形
lettertypezì xíng字型
stationairwén jù; xìn zhǐ文具; 信纸
inktmò shuǐ墨水
papierzhǐ zhāng纸张
pengāng bǐ钢笔
potloodqiān bǐ铅笔

gepraatshuō huà说话
kletspraat, kletsliú yán fēi yǔ流言蜚语
debatbiàn lùn辩论
discussietǎo lùn讨论
argumentzhēng lùn争论
conversatietán huà谈话
NederlandsPinyinChinees

Now take the Taal test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles