jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Begroetingen

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
Groetenwèn hòu, dǎ zhāo hu!问候, 打招呼!
hallonǐ hǎo, wèi你好, 喂
goede morgenzǎo shàng hǎo早上好
goede middagxià wǔ hǎo下午好
goede avondwǎn shàng hǎo晚上好
goede nachtwǎn ān晚安
dag!, vaarwel!zài jiàn再见
tot strakszài jiàn, huí tóu jiàn再见, 回头见
Alstublieftqǐng
excusesduì bú qǐ对不起
dank je, dank uxiè xiè nǐ谢谢你
hartelijk dankenfēi cháng gǎn xiè非常感谢

Hoe gaat het?nǐ hǎo你好
En u? En jij?nǐ ne?你呢?
NederlandsPinyinChinees

Now take the Begroetingen test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles