jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Kracht

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
krachtlì liàng力量
energiejīnglì精力
zwaartekrachtchōnglì重力

magnetismecí lì磁力
magneetcítiě磁铁
magnetische veldcícháng磁场
polariteitjí xìng; liǎng jí极性; 两极
veldlijnenchǎng lì xiàn场力线
aantrekkingskrachtxī yǐn lì吸引力
noordpoolběi jí北极
zuidpoolnán jí南极

lichtguāng
infraroodhóng wài xiàn红外线
ultravioletzǐ wài xiàn紫外线
zichtbaar lichtkě jiàn guāng 可见光
weerschijnfǎn guāng反光

elektriciteitdiàn lì电力
positief poolzhèng de 正的
negatief poolfù de, yīn xìng de负的, 阴性的
voltagediàn yā电压
stroomdiàn liú电流
wisselstroomjiāo liú diàn交流电
gelijkstroomzhí liú diàn直流电
elektrische weerstandzǔ lì阻力
vermogengōng lǜ功率
wattwǎ tè瓦特
frequentiepín lǜ频率
golf
elektromagneetdiàn cí tǐ电磁体
elektromagnetischdiàn cí de电磁的
golflengtebō cháng波长

bewegingyùn dòng运动
centifugaal krachtlí xīn lì; dì xīn yǐn lì离心力; 地心引力
centrifugaallí xīn lì de离心力的
versnellingjiā sù dù加速度
vertragingjiǎn sù dù减速度
baanguǐ dào, guǐ xiàn轨道, 轨线
wegjì xiàn迹线
baanguǐ dào轨道
remmenzhì dòng qì, shā chē, zhá制动器, 刹车, 闸
voortdrijvingtuī jìn lì推进力

stralingfú shè辐射
zichtbaarkě jiàn guāng 可见光
röntgenstraalāi kè sī shè xiànX射线
infraroodhóng wài xiàn红外线
ultravioletzǐ wài xiàn紫外线
gammagā mǎ shè xiàn伽马射线

soundshēng yīn声音
geluidsgolfshēng bō声波
sonischyīn bō音波
geluidssnelheidshēng sù声速
geluidsspectrumshēng pǔ声谱
geluidsbarrièreshēng zhàng声障
ultrageluidchāo shēng; chāo yīn bō超声; 超音波
NederlandsPinyinChinees

Now take the Kracht test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles