jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Drank

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
drank, dronkyǐnliào饮料
alcoholjiǔjīng酒精
alcoholisch drankjiǔ
appelwijnpíngguǒjiǔ苹果酒
bierpíjiǔ啤酒
brandewijnbáilándì白兰地
brandybáilándì白兰地
champagnexiāngbīnjiǔ香槟酒
ciderpíngguǒjiǔ苹果酒
cocktailjīwěijiǔ鸡尾酒
cognacbáilándì白兰地
gindùsōngzǐjiǔ杜松子酒
jeneverdùsōngzǐjiǔ杜松子酒
lagerbierzhùcáng píjiǔ贮藏啤酒
portbōěrtú putáojiǔ波尔图葡萄酒
sherryxuělìjiǔ雪梨酒
stoutlièxìng hēi píjiǔ烈性黑啤酒
vermoutkǔ ài jiǔ苦艾酒
whiskeywēishìjì jiǔ威士忌酒
wijnpútaojiǔ, guǒzijiǔ葡萄酒, 果子酒
wodkafútèjiā伏特加

groene theelǜ chá 绿茶
koffiekāfēidòu咖啡豆
kwastguǒ zhī yǐn liào 果汁饮料
milkshakenǎixī奶昔
theechá
vruchtensaptián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ甜香酒, 甘露酒
warme chocolademelkrè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn热巧克力; 巧克力热饮
watershuǐ
NederlandsPinyinChinees

Now take the Drank test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles