jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Daag, Mand, Jaar

Nederlands
A to Z

NederlandsPinyinChinees
Weekxīngqī星期
Dagtiān
Maandagxīngqīyī星期一
Dinsdagxīngqī`èr星期二
Woensdagxīngqīsān星期三
Donderdagxīngqīsì星期四
Vrijdagxīngqīwǔ星期五
Zaterdagxīngqīliù星期六
Zondagxīngqīrì星期日

Jaarnián
Maandyuè
Januariyīyuè一月
Februarièryuè二月
Maartsānyuè三月
Aprilsìyuè四月
Meiwǔyuè五月
Juniliùyuè六月
Juliqīyuè七月
Augustusbāyuè八月
Septemberjiǔyuè九月
Oktobershíyuè十月
Novembershíyīyuè十一月
Decembershí`èryuè十二月

Seizoenjìjié季节
Lente, Voorjaarchūnjì春季
Zomerxiàjì夏季
Herfst, Najaarqiūjì秋季
Winterdōngjì冬季
NederlandsPinyinChinees

Now take the Daag, Mand, Jaar test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles