jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling

Nederlands-Chinees Woordenboek | Gratis online Vertaling | Computers

Nederlands
A to Z

Image banner for the computers category
NederlandsPinyinChinees
CDROMzhǐ dú guāng pán只读光盘
DVDshù zì huà shì pín guāng pán数字化视频光盘
beeldschermpíng mù屏幕
broadbandkuān dài宽带
kabeldiàn lǎn电缆
monitorxiǎn shì qì显示器
muisshǔ biāo鼠标
printerdǎ yìn jī打印机
scannersǎo miáo yí扫描仪
toetsjiàn pán shū rù键盘输入
toetsenbordjiàn pán键盘

programmachéng xù程序
cursorguāng biāo光标
cursorshǔ biāo zhǐ zhēn鼠标指针

bestandwén jiàn文件
menucài dān, cài dān jiàn菜单, 菜单键
savebǎo cún保存

internet, nethù lián wǎng互联网
attachmentfù jiàn附件
bannerbiāo yǔ标语
home paginazhǔ yè主页
internet service providerwǎng luò fú wù qì tí gòng shāng网络服务器提供商
kopieren naarxià zǎi下载
websitewǎng zhàn网站

bit bǐ tè (èr jìn wèi zhì xìn xī dān wèi) 比特(二进位制信息单位)
bytezì jiē; bā wèi yuán zǔ字节; 8位元组
wordzì cháng字长
kiloqiān
megabǎi wàn百万
gigaqiān zhào; shí yì千兆; 十亿
NederlandsPinyinChinees

Now take the Computers test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles