Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Nederlands-Chinees Woordenboek

Nederlands-Chinees Woordenboek | Zaken

Search dictionary :-

NederlandsPinyinChinees (Mandarijn)
aannemer, leverancierchéng bāo rén, lì qì yuē zhě承包人, 立契约者
advertentieguǎng gào广告
adverteren, reclameguǎng gào广告
afspraakrèn mìng, yuē huì任命, 约会
agendayì chéng, yì chéng biǎo议程, 议程表
ambtgenoot, collegadà xué大学
analysefèn xī, fèn xī bào gào分析, 分析报告
analyserenfèn xī, fèn xī bào gào分析
arbitragezhòng cái仲裁
baaslǎo bǎn老板
belastingpíng dìng; gū jià评定; 估价
berscherming van consumentenbelangenxiāo fèi zhě bǎo hù zhǔ yì消费者保护主义
categoriserenfēn lèi分类
cliëntkè hù客户
concurrentjìng zhēng duì shǒu竞争对手
concurrentie, wedijverjìng zhēng竞争
contracthé tóng, qì yuē合同, 契约
copyrightzhuān lì专利
debatbiàn lùn, tǎo lùn辩论, 讨论
debatterentǎo lùn讨论
delegatiedài biǎo tuán, shòu quán, wěi tuō代表团, 授权, 委托
departmentbù mén部门
discussietǎo lùn, yì lùn讨论, 议论
economischjīng jì de, jīng jì shàng de经济的, 经济上的
endosserenbèi shū背书
eventualiteityì wài kāi zhī意外开支
gezelschapgōng sī公司
handarbeiderslán lǐng蓝领
ijverig, naarstigqín miǎn de, yòng gōng de勤勉的, 用功的
jaarlijkse algemene vergaderingnián huì年会
kantineshí táng, cān tīng食堂, 餐厅
klantgù kè顾客
klerkzhí yuán职员
koopjiāo yì, tǎo jià huán jià交易, 讨价还价
koopmanjīng xiāo shāng; shāng rén经销商; 商人
kosten, prijschéng běn成本
leider, hoofd, directeurjīng lǐ, zhí xíng wěi yuán huì经理, 执行委员会
ontslagjiě gù, miǎn zhí解雇, 免职
op maat gemaakt, maat-dìng zuò de定做的
premiejiǎng jīn; hóng lì; é wài jīn tiē奖金; 红利; 额外津贴
transactie, overeenskomstjiāo yì交易
verbruikerxiāo fèi zhě消费者
Now take the Zaken test in Chinese

Categories
Land

Levende Natuur
Natuur
Lichaam
Dier
Reptiel
Zoogdier
Vis
Vogel
Insekt
Plant
Bloem
Plantaardig
Vrucht
Boom
Kruid

General Life
Zaken
Computers
Daag, Mand, Jaar
Richting
Drank
Voedsel
Begroetingen
Baan
Muziek
Mythologie
Relatief
Religion
Sport
Tijd
Reizen
Gereedschap
Weapons

Mode
Weefsel
Kleren
Jewelen
Shoes

Gebouw
Thuis
Woonkamer
Keuken
Badkamer
Slaapkamer
Kantoor

Science
Elements
Astronomie
Kracht
Gewichten en Maten
Vormen

Taal
Nummer
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles