jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和タガログ辞書

和タガログ辞書 | 元素

Japanese

日本語羅馬字トルコ語
原子genshiatom
原子のgenshi noatom

元素gensoelement
亜鉛aençinko
アインスタイニウムainsutainiumuaynştaynyum
アクチニウムakuchiniumuaktinyum
アルミニウムaruminiumualüminyum
アメリシウムamerishiumuamerikyum
アンチモンanchimonantimon
アルゴンarugonargon
アスタチンasutachinastatin
バークリウムbaakuriumuberkelyum
バナジウムbanajiumuvanadyum
バリウムbariumubaryum
ベリリウムbeririumuberilyum
ビスマスbisumasu?bizmut
窒素chissoazot
チタンchitantitanyum
doubakır
塩素ensoklor
エルビウムerubiumuerbiyum
フェリミウムferumiumufermiyum
フランシウムfuranshiumufransiyum
フッ素fussoflor
ガドリニウムgadoriniumugadolinyum
ガリウムgariumugalyum
フランシウムgerumaniumugermanyum
gingümüş
ハフニウムhafuniumuhafniyum
白金hakkinplatin
ヘリウムheriumuhelyum
ひ素hisoarsenik
ホルミウムhorumiumuholmiyum
硼素housobor
インジウムinjiumuindiyum
硫黄ioukükürt
イリジウムirijiumuiridyum
イッテルビウムitterubiumuiterbiyum
イットリウムittoriumuitriyum
ジルコニウムjirukoniumuzirkonyum
シスプロシウムjisupuroshiumudisprosiyum
カドミウムkadomiumukadmiyum
カリウムkariumupotasyum
カルシウムkarushiumukalsiyum
カリホルニウムkarihoruniumukaliforniyum
ケイ素keisosilisyum
kinaltın
キセノンkisenonksenon
コバルトkobarutokobalt
ランタンkuriputonkripton
クロムkuromukrom
キュリウムkyuriumuküriyum
マグネシウムmaguneshiumumagnezyum
マンガンmanganmangan
メンデレビウムmenderebiumumendelevyum
モリブデンmoribudenmolibden
namarikurşun
ナトリウムnatoriumusodyum
ネオジウムneojiumu?neodim
ネオンneonneon
ネプツニウムneputsuniumuneptünyum
ニッケルnikkerunikel
ニオブniobuniyobyum
ノーベリウムnooberiumunobelyum
オスミウムosumiumuosmiyum
パラジウムparajiumupalladyum
プリトニウムpuritoniumuplütonyum
ポロニウムporoniumupolonyum
プラセオジウムpuraseojiumu?praseodim
プロメチウムpuromechiumuprometyum
プロトアクチニウムpurotoakuchiniumuprotaktinyum
ラジウムrajiumuradyum
ラドンradonradon
ランタンrantantantan
レニウムreniumurenyum
リチウムrichiumuLityum
リンrinfosfor
ロジウムrojiumurodyum
ローレシウムroorenshiumulavrensiyum
ルビジウムrubijiumurubidyum
ルテチウムrutechiumulütesyum
ルテニウムruteniumurutenyum
サマリウムsamariumusamaryum
酸素sansooksijen
セレンserenselenyum
セリウムseriumuseryum
セシウムseshiumusezyum
臭素shuusobrom
水銀suigincıva
水素suisohidrojen
スカンジウムsukanjiumuskandiyum
ストロンチウムsutoronchiumustronsiyum
スズsuzukalay
タングステンtangusutentungsten
炭素tansokarbon
タンタルtantarutantal
タリウムtariumutalyum
テクネチウムtekunechiumuteknetyum
テルルterurutellür
テルビウムterubiumuterbiyum
tetsudemir
トリウムtoriumutoryum
ツリウムtsuriumutulyum
ウランuranuranyum
ヨウ素yousoiyot
ユーロピウムyuuropiumuevropiyum
日本語羅馬字トルコ語

Now take the 元素 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles