jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 野莱

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
野莱yasaizhíwù, shūcài植物, 蔬菜
ビーツbiitsutiáncàigēn甜菜根
ぶロッコリーburokkoriiyìnghuāqiúhuāyēcài硬化球化椰菜
大豆daizudàdòu, huángdòu大豆, 黄豆
エンドウマメendoumamewāndòu豌豆
御飯gohandào, mǐ稻, 米
*米komemǐwǔgǔ米五谷
いんげん豆ingen mamecàidòu菜豆
ジャガイモjagaimomǎlíngshǔ, tǔdòu马铃薯, 土豆
カブkabuluóbo萝卜
カリフラワーkarifurawaacàihuā菜花
キャベツkyabetsugānlán, juǎnxīncài甘蓝, 卷心菜
mamedòu
メキャベツmekyabetsuqiúyá gānlán球芽甘蓝
なすnasuqiézi茄子
ニンジンninjinhúluóbo胡萝卜
パースニップpaasunippuōuzhōu fángfēng欧洲防风
ピーナッツpiinattsuhuāshēng花生
リーキ,リークriiki,riikujiǔcōng韭葱
さやえんどうsaya endoucàidòu菜豆
白にんじんshironinjinōuzhōu fángfēng欧洲防风
スウェーンデカブsuueendenkabudàtóucài大头菜
タマネギtamanegiyángcōng洋葱
日本語羅馬字ピンイン中国語

Now take the 野莱 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles