Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 和中国辞書

和中国辞書 | 期間

Search dictionary :-

日本語羅馬字ピンイン中国語
期間kikanshíjiān时间
byoumiǎo
funfēn
時間jikanxiǎoshí小时
hi, nichitiān
週間shuukanxīngqī, zhōu星期, 周
2週間nishuukanliǎng xīngqī两星期
tsukiyuè
nen, yoshinián
10年間juunenkanshínián十年

一昨年ototoshiqián nián前年
去年kyonenqù nián去年
先々月sensengetsushàng shàng gè yuè上上个月
先月sengetsushàng gè yuè上个月
先週senshuushàng zhōu上周
一昨日ototoiqián tiān前天
一昨日の朝ototoi no asaqián tiān shàng wǔ前天上午
昨日の晩, 昨日の夜kinou no ban/yoruzuó tiān bàng wǎn昨天傍晚
昨日の朝kinou no asazuó tiān zǎo shàng昨天早上
昨日kinou, sakujitsuzuó tiān昨天
今日kyoujīn tiān今天
今朝kesajīn tiān zǎo shàng今天早上
今週konshuuzhè zhōu这周
今月kongetsuzhè gè yuè这个月
今年kotoshijīn nián今年
明日asu, ashitamíng tiān明天
明日の朝ashita no asamíng tiān zǎo shàng明天早上
明日の晩, 明日の夜ashita no ban/yorumíng tiān bàng wǎn明天傍晚
明後日asattehòu tiān后天
明後日の朝asatte no asahòu tiān zǎo shàng后天早上
来週raishuuxià zhōu下周
再来週saraishuuxià xià zhōu下下周
来月raigetsuxià gè yuè下个月
再来月saraigetsuxià xià gè yuè下下个月
来年rainenmíng nián明年
再来年sarainenhòu nián后年
Now take the 期間 test in Chinese

範ちゅう


野生動物
自然
人の体
動物
は虫類
ほ乳動物


恐竜

植物

野莱
果物

ハーブ

一般の生活
あいさつ
日、月、年
親類
コンピュータ
飲み物
食べ物

医学
神話集
音楽
宗教
スポーツ
期間
乗り物
指示
問題

流行
生地

装身具


建物

居間
台所
浴室
寝室
事務所

科学
元素
天文学
重さと大きさ


言語

動詞
形容詞
副詞
代名詞
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles