jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 事務所

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
事務所, オフィスjimusho, ofisubàn gōng shì办公室
着信のトレーchakushin no toreeshōu wén lán收文篮
帳面choumenbǐ jì běn笔记本
電話denwadiàn huà电话
電話帳denwachoudiàn huà hào mǎ běn电话号码本
電話番号denwabangoudiàn huà hào mǎ电话号码
デスクdesukubàn gōng zhuō办公桌
鉛筆enpitsuqiān bǐ铅笔
鉛筆削りenpitsukezurijuǎn bǐ dāo卷笔刀
ファイルキャビネットfairu kyabinettodǎng àn guì档案柜
封筒fuutouxìn fēng信封
引き出しhikidashichōu tì抽屉
ホチキスhochikisudìng shū jī订书机
いすisuyǐ zi椅子
kamizhǐ zhāng纸张
黒板kokubanhēi bǎn黑板
黒板消しkokubankeshihēi bǎn cā黑板擦
コンプュータkonpyuutadiàn nǎo电脑
クリップkurippuhuí xíng zhēn回形针
消しゴムkeshigomuxiàng pí橡皮
メモ用紙memoyoushijì shì běn记事本
ペンpengāng bǐ钢笔
送信のトレーsoushin no toreewén jiàn hé文件盒
tsukuebàn gōng zhuō办公桌
日本語羅馬字ピンイン中国語

Now take the 事務所 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles