jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 数

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
kazushùmù数目

一, 一つichi, hitotsu
二, 二つni, futatsuèr
三, 三つsan, mittsusān
四, 四つshi, yon, yottsu
五, 五つgo, itsutsu
六, 六つroku, muttsuliù
七, 七つshichi, nana, nanatsu
八, 八つhachi, yattsu
九, 九つkyuu, ku, kokonatsujiǔ
十, 十juu, toushí
十一juuichishíyī十一
十二juunishí`èr十二
十三juusanshísān十三
十四juushi, juuyonshísì十四
十五juugoshíwǔ十五
十六juurokushíliù十六
十七juushichi, juunanashíqī十七
十八juuhachishíbā十八
十九juukyuu, juukushíjiǔ十九
二十nijuuèrshí二十
二十一nijuuichièrshíyī二十一
二十二nijuunièrshí`èr二十二
三十sanjuusānshí三十
三十一sanjuuichisānshíyī三十一
三十二sanjuunisānshí`èr三十二
四十yonjuusìshí四十
四十一yonjuuichisìshíyī四十一
四十二yonjuunisìshí`èr四十二
五十gojuuwǔshí五十
五十一gojuuichiwǔshíyī五十一
六十rokujuuliǔshí六十
六十一rokujuuichiliǔshíyī六十一
七十nanajuuqīshí七十
七十一nanajuuichiqīshíyī七十一
八十hachijuubāshí八十
八十一hachijuuichibāshíyī八十一
九十kyuujuujiǔshí九十
九十一kyuujuuichijiǔshíyī九十一
hyakyyībǎi一百
百一hyaku ichiyībǎi líng yī一百零一
百二hyaku niyībǎi líng èr一百零二
二百ni hyakuèrbǎi二百
二百一ni hyaku ichièrbǎi líng yī二百零一
三百sanbyakysānbǎi三百
四百yonhyakusìbǎi四百
五百gohyakuwǔbǎi五百
六百roppyakuliùbǎi六百
七百nanahyakuqībǎi七百
八百happyakubābǎi八百
九百kyuuhyakujiǔbǎi九百
senyīqiān一千
二千nisenèrqiān二千
三千sansensānqiān三千
四千yonsensìqiān四千
五千gosenwǔqiān五千
六千rokusenliùqiān六千
七千nanasenqīqiān七千
八千hassenbāqiān八千
九千kyuusenjiǔqiān九千
一万ichimanyīwàn一万
十万juumanshíwàn十万
百万hyakumanyībǎiwàn一百万
千万senmanyīqiānwàn一千万
一億ichiokuyīyì一亿
十億juuokushíyì十亿
百億hyakuokuyī bǎi yì一百亿
一兆icchoowàn yì万亿

日本語羅馬字ピンイン中国語

Now take the 数 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles