Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 和中国辞書

和中国辞書 | 自然

Search dictionary :-

日本語羅馬字ピンイン中国語
赤道sekidouchìdào赤道
半球hankyuubànquí半球
緯度idowěidù纬度
軽度keidojīngdù经度
北極hokkyokuběijí北极
南極nankyokunánjí南极
北回帰線kita kaikisenběi huíguīxiàn北回归线
南回帰線minami kaikisennán huíguīxiàn南回归线

自然shizenzìránjiè自然界
天気tenkitiānqì天气
気象学kishougakuqìxiàngxué气象学
大気taikidàqì, kōngqì大气, 空气
気候kikouqìhòu气候
雨の一滴ame no ittekiyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
ame
ハリヶーンharikeenjùfēng飓风
氷河hyougabīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
氷山hyouzanbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
稲妻inazumashǎndiàn闪电
kaminariléi
kasumiyúnwù云雾
kazefēng
kiri
kooribīng
kumoyún
強風kyoufuudàfēng大风
みぞれmizoreyǔjiāxuě雨夹雪
nijicǎihōng彩虹
サイクロンsaikuronxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
そよ風soyokazewēifēng微风
スコールsukoorudàfēng大风
台風taifuutáifēng台风
竜巻tatsumakixuànfēng旋风
つららtsurarabīngzhù冰柱
yukixuě
雪の吹きだまりyuki no fukidamarixuěduī雪堆
雪のひとひらyuki no hitohiraxuě huā 雪花

mizushuǐ
貯水池chosuichishuǐkù水库
デルタ地帯derutachitaisānjiǎozhōu三角洲
氷河hyougabīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
ikechítáng池塘
izumiquán
海峡kaikyohǎixiá海峡
間欠温泉kanketsu onsenjiàn xíe quán间歇泉
潟, ラグーンkata, raguunxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
kawa
洪水kouzuihóngshuǐ洪水
mizu-umi
水溜りmizutamarishuǐtáng水塘
水溜りmizutamarishuǐkēng水坑
流れnagareliú, shuǐliú流, 水流
namilàng
温泉onsenkuàngquán矿泉
さざ波sazanamiliányī涟漪
shiocháo
takipùbù瀑布
津浪tsunamihǎixiào海啸
umiyáng, hǎiyáng洋, 海洋
umihǎi
うねりunerilàngtāo浪涛
渦巻uzumakixuánwō旋涡

地面jimendìqiú地球
地質chishitsudìzhì地质
地下のchika nodìxiàde地下的
地殻chikakudìqiào地壳
頂上choujoushānfēng山峰
頂上choujoushāndǐng山顶
断崖dangaixuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
土壌dojounítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
doro
洞窟doukutsudà shāndòng大山洞
岩石gansekiyán
hamahǎitān海滩
hayashishùlín树林
平原heigenpíngchuān平川
洞穴hora anashāndòng山洞
ishishítou石头
iwayánshí, dàshí岩石, 大石
ジャングルjangurucónglín, mìlín丛林, 密林
地震jishindìzhèn地震
地震jishinzhèndòng震动
地滑りjisuberishānbēng, dìhuá山崩, 地滑
海岸線kaigansenhǎi`ànxiàn海岸线
陥没kanbotsujiàngluò, píngxī降落, 平息
間欠温泉kanketsu onsenjiàn xíe quán间歇泉
火山kazanhuǒshān火山
渓谷keikokushēngǔ深谷
小石koishiluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
misakihǎijiǎo海角
mizodìgōu地沟
morisēnlín森林
粘土nendoniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
オアシスoashisulùzhōu绿洲
okaxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
大きな丸石ookina maruishijùlì巨砾
プレートテクトニクスpureeto tekutonikusudì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
rikutǔdì土地
砂漠sabakushāmò沙漠
左岸saganshāyán沙岩
石筍sekijunshí sǔn石笋
石灰岩sekkaiganshíhuīyán石灰岩
shimahǎidǎo海岛
侵食shinshokufǔshí腐蚀
鍾乳石shounyuusekizhōng rǔ shí钟乳石
sunashā
大陸tairikudàlù, dàzhōu大陆, 大洲
谷 (間)tani (ma)xīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
yamashān, shānyuè山, 山岳
Now take the 自然 test in Chinese

範ちゅう


野生動物
自然
人の体
動物
は虫類
ほ乳動物


恐竜

植物

野莱
果物

ハーブ

一般の生活
あいさつ
日、月、年
親類
コンピュータ
飲み物
食べ物

医学
神話集
音楽
宗教
スポーツ
期間
乗り物
指示
問題

流行
生地

装身具


建物

居間
台所
浴室
寝室
事務所

科学
元素
天文学
重さと大きさ


言語

動詞
形容詞
副詞
代名詞
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles