jonsay.co.uk
Language Dictionaries
和中国辞書

和中国辞書 | 指示

Japanese
A to Z

日本語羅馬字ピンイン中国語
指示shijishuōmíng说明
方向houkoufāngxiàng方向
ここkokozhèlǐ这里
そこsokowǎng nàlǐ往哪里
あそこasokozài nà biān在那边
kitaběi
minaminán
higashidōng
西nishi西
北東hokutoudōngběi东北
北西hokuseixīběi西北
南東nantoudōngnán东南
南西nanseixīnán西南
hidarizuǒbiān左边
migigōngzhèng公正
ueshàngmiàn上面
shitaxiàmiàn下面
上へue exiàngshàngde向上的
下へshita exiàng xià de向下的
前面zenmenzhèngmiàn正面
後ろushirohòumiàn后面
tonarizài ... pángbiān在 ... 旁边
yokozài ... pángbiān在 ... 旁边
反対hantaiduìmiàn对面
nakalǐmiàn里面
sotowàimiàn外面
近いchikaijìn
遠いtooiyuǎn
地域chiikimiànjì面积
近所kinjolínjìn邻近
そこら辺sokorahenfùjìn附近
日本語羅馬字ピンイン中国語
View the 指示 flashcards page


Now take the 指示 test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles