jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Polacco | Gratuito

Dizionario Italiano-Polacco | Gratuito | Numero

Italian

ItalianoPolacco
Numerof liczba

Unojeden
Duedwa
Tretrzy
Quattrocztery
Cinquepięć
Seisześć
Settesiedem
Ottoosiem
Novedziewięć
Diecidziesięć
Undicijedenaście
Dodicidwanaście
Tredicitrzynaście
Quattordiciczternaście
Quindicipiętnaście
Sediciszesnaście
Diciassettesiedemnaście
Diciottoosiemnaście
Diciannovedziewiętnaście
Ventidwadzieścia
Ventunodwadyieścia jeden
Ventiduedwadyieścia dwa
Ventitrédwadyieścia trzy
Ventiquattrodwadyieścia cztery
Venticinquedwadyieścia pięć
Ventiseidwadyieścia sześć
Ventisettedwadyieścia siedem
Ventottodwadyieścia osiem
Ventinovedwadyieścia dziewięć
Trentatrzydzieści
Trentunotrzydzieści jeden
Trentaduetrzydzieści dwa
Quarantaczterdzieści
Quarantunoczterdzieści jeden
Quarantadueczterdzieści dwa
Cinquantapięćdziesiąt
Cinquantunopięćdziesiąt jeden
Sessantasześćdziesiąt
Sessantunosześćdziesiąt jeden
Settantasiedemdziesiąt
Settantunosiedemdziesiąt jeden
Ottantaosiemdziesiąt
Ottantunoosiemdziesiąt jeden
Novantadziewięćdziesiąt
Novantunodziewięćdziesiąt jeden
Centosto
Centounosto jeden
Centoduesto dwa
Duecentodwieści
Duecentounodwieści jeden
Trecentotrzysta
Quattrocentoczterysta
Cinquecentopięćset
Seicentosześćet
Settecentosiedemset
Ottocentoosiemset
Novecentodziewięćset
Milletysiąc
Mille e unotysiąc jeden
Millecentounotysiąc sto jeden
Duemiladwa tysiące
Tremilatrzy tysiące
Quattromilacztery tysiące
Cinquemilapięć tysięcy
Seimilasześć tzsięcy
Settemilasiedem tzsięcy
Ottomilaosiem tzsięcy
Novemiladziewięć tzsięcy
Diecimiladziesięć tysięcy
Centomilasto tysięcy
Un milionemilion
Dieci milionedziesięć milionów
Cento milionesto milionów
Un miliardomiliard
Dieci miliardodziesięć miliardów
Bilionebilion
ItalianoPolacco

Now take the Numero test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles