jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Religione

Italian
Dalla A alla Z

ItalianoPinyinMandarina
religionezōngjiào宗教
religioso/azōngjiào de宗教的
adorarejìngfèng敬奉
angelotiānshǐ天使
apostoloshǐtú使徒
arcivescovodàzhǔjiào大主教
baraguāncai棺材
battesimoxǐlǐ洗礼
benedetto, benedettaxìngshì幸事
benedirecìfú赐福
Budda
buddismofójiào佛教
capellaxiǎo jiàotáng小教堂
cattolico, cattolicapǔbiàntú普遍徒
chiesajiàotáng教堂
cielotiāntáng天堂
cimiteromùdì墓地
confessionalechànhuǐshì忏悔室
confessionechànhuǐ忏悔
cristianesimojīdūjiào基督教
cristiano, cristianajīdūtú基督徒
Cristojīdū基督
Deanǚshén女神
demonioèmó恶魔
devoto/ashàngdìde上帝的
diavolosādàn撒旦
Dioshàngdì上帝
discepoloxìntú信徒
ebreo, ebreayóutàide犹太的
ebreoyóutàirén犹太人
infernodìyù地狱
monacosēnglǚ僧侣
moscheaqīngzhēnsì清真寺
musulmano, musulmanamùsīlín穆斯林
oracoloshényù神谕
Padreshénfù神父
pastorejiàoqū mùshī教区牧师
predicarebùdào布道
pregareqídǎo祈祷
preghieraqídǎowén祈祷文
prete, sacerdotesīduó, mùshī司铎, 牧师
profetayùyánjiā预言家
rabbinolābǐ拉比
reliquarioshèngdì圣地
sacerdozioshèngzhí圣职
Sacra Scritturashèngjīng圣经
Satanasādàn撒旦
santo/ashèngjiéde圣洁的
suora, monacaxiūnǚ修女
tempiomiàoyǔ庙宇
vescovozhǔjiào主教
ItalianoPinyinMandarina

Now take the Religione test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles