jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Erbe

Italian
Dalla A alla Z

ItalianoPinyinMandarina
erbacǎoběn zhíwù草本植物
acetosazhǎng yè dà huáng掌叶大黄
alecostài jú艾菊
alloroyuèguì月桂
anetoshì luó莳萝
angelicadāng guī当归
asperulachē yè cǎo车叶草
assenzio romanokǔ ài cǎo苦艾草
basilicoluōle罗勒
bergamottofó shǒu gān佛手柑
borraginezǐ cǎo紫草
calendolawànshòujú万寿菊
camomillahuángchūnjú黄春菊
cerfoglioshān luó bo山萝卜
cuminogě lǚ zǐ葛缕子
cuminoxiǎohuífān小茴香
dragoncellolónghāo龙蒿
erba cipollinaxìfāncōng细番葱
finocchiellaxiāng gēn qín香根芹
finocchioxiǎohuífāntóu小茴香头
giaggioloyuān wěi cǎo鸢尾草
issoponiú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo牛膝草, 海索草
lavandaxūnyīcāo薰衣草
maggiorananiúzhì牛至
melissaxiāng fēng cǎo香蜂草
mentabòhe薄荷
menta peperitabòhe薄荷
partenioyě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù野甘菊, 小白菊, 菊科植物
prezzemoloōuqín欧芹
rafanolàgēn辣根
rosmarinomí dié xiāng迷迭香
rutayún xiāng芸香
salviashǔwěicǎo鼠尾草
sedano di monteyuánxiédāngguī圆叶当归
semi di aniceyáng huí xiāng洋茴香
southernwoodqīng hāo青蒿
timobǎilǐxiāng百里相
verbenaníng méng mǎ biān cǎo柠檬马鞭草
ItalianoPinyinMandarina

Now take the Erbe test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles