jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Μέτρα και Σταθμά

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
μάζαmísa弥撒
πέτραyīngshí英石
λίβραbàng
ουγκιάàngsī盎司
γραμμάριο
χιλιόγραμμοqiānkè, gōngjīn千克, 公斤
χιλιοστόγραμμοháokè毫克

Φαρενάιτhuáshì wēndùjì花式温度计
Κελσίουshèshìdù摄氏度
κελσίουshèshìdù摄氏度
μέτρησηliàngdù量度
σημείο βρασμούfèidiǎn沸点
σημείο ψύξηςbīngdiǎn冰点
καυτερόςfèiténg沸腾
παγωμένοςbīnglěng冰冷

λίτροshēng
χιλιοστόλιτροháoshēng毫升
πίνταpǐntuō品脱
γαλόνιjiālún加仑
κυβικό μέτροlìfāngmǐ立方米

απόστασηjùlí距离
χιλιοστόμετροháomǐ毫米
εκατοστόlímǐ, gōngfēn厘米, 公分
μέτροmǐ, gōngchǐ米, 公尺
χιλιόμετροqiānmǐ, gōnglǐ千米, 公里
ίντσαyīngcùn英寸
υάρδα
μίλιyīnglǐ英里
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Μέτρα και Σταθμά test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles