jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Γλώσσα

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
γλώσσαyǔ yán语言
διαβάζωyuè lǎn阅览
γρΆφωxiě zuò; chuàng zuò写作; 创作
δακτυλογραφώdǎ zì打字
γράφω με κεφαλαία γράμματαdǎ yìn打印
σβήνωcā chú; qīng chú擦除; 清除
μιλώjiǎng huà; shuō qǐ讲话; 说起
λέωjiù …ér lùn, jiàn yú就…而论, 鉴于
μιλώtán huà谈话
παρακαλώxún wèn; yào qiú询问; 要求
ορθιγραφώpīn xiě拼写
σχεδιάζωhuà huà画画
ουσιαστικόmíng cí名词
σήμαdòng cí动词
επίθετοxíng róng cí形容词
επίρρημαfù cí副词
αντωνυμίαdài cí代词
αλφάβητοzì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
γράμμαzì mǔ字母
αριθμόςshù zì数字
σύμβολοxiàng zhēng; fú hào; biāo zhì象征; 符号; 标志
λέξηdān cí单词
διάβασμαyuè dú, lǎng dú阅读, 朗读
ορθογραφίαpīn xiě; pīn zì拼写; 拼字
γραφήshū xiě书写
πρότασηjù zi句子
ρητόyàn yǔ; yán lùn谚语; 言论
φράσηduǎn yǔ短语
παροιμιάyàn yǔ, gé yán谚语, 格言
ανακοίνωσηshēng míng; chén shù声明; 陈述
ερώτησηwèn tí, yí wèn问题, 疑问
κείμενοwén běn; kè wén文本; 课文
παραγραφοςduàn luò段落
κεφάλαιοzhāng, huí章, 回
γραμματικήyǔ fǎ语法
βιβλίο γραμματικήςyǔ fǎ shū语法书
απόστροφοςshěng luè fú hào省略符号
τελείαjù hào句号
κόμμαdòu hào逗号
fpl δύο τελείεςmào hào冒号
άνω τελείαfēn hào分号
παύλαlián zì hào连字号
χρόνοςshí tài时态
mαόριστοςguò qù shì过去式
ενεστώταςxiàn zài shì shí tài现在式时态
μέλλονταςjiāng lái shí tài将来时态
παρακείμενοςwán chéng shì完成式
υπερσυντέλικοςguò qù wán chéng shí过去完成时
παρακείμενοςxiàn zài wán chéng shì现在完成式
τετελεσμένος μέλλονταςjiāng lái wán chéng shí将来完成时

φιλολογίαwén xué文学
βιβλίοshū jí书籍
fpl κόμικςlián huán màn huà连环漫画
λεξικόzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
λεξικόyǔ yán zì diǎn语言字典
φυλλάδιοchuán dān传单
γράμμαzì mǔ字母
περιοδικόzá zhì杂志
εφημερίδαbào zhǐ报纸
φυλλάδιοxiǎo cè zǐ小册子
εγχειρίδιοjiāo kē shū, kè běn教科书, 课本
ογκώδης τόμοςdà běn shū大本书
ρεπορτάςbào gào报告
διήγημαduǎn piān xiǎo shuō短篇小说
βιογραφιάzhuàn jì传记
έγγραφοwén jiàn文件
παραμύθιgù shì, xiǎo shuō故事, 小说
μυθιστόρημαxiǎo shuō小说
ποίημαshī gē诗歌
ιστορία τρόμουkǒng bù de恐怖的
κωμωδίαxǐ jù喜剧
ρομάντζοlàng màn gù shì, chuán qí浪漫故事, 传奇
επιστημονική φαντασίαkē huàn xiǎo shuō科幻小说
τυπογραγικό στοιχείοdǎ zì打字
γραμματοσειράzì tǐ; zì xíng字体; 字形
γραμματοσειράzì xíng字型
γραφική ύληwén jù; xìn zhǐ文具; 信纸
πέναgāng bǐ钢笔
μολύβιqiān bǐ铅笔
χαρτίzhǐ zhāng纸张
μελάνιmò shuǐ墨水

ομιλίαshuō huà说话
κουτσομπολιόliú yán fēi yǔ流言蜚语
συζήτησηbiàn lùn辩论
συζήτησηtǎo lùn讨论
συζήτησηzhēng lùn争论
ουνομιλίαtán huà谈话
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Γλώσσα test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles