jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Religion

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Religionzōngjiào宗教
religiöszōngjiào de宗教的
anbetenjìngfèng敬奉
Apostelshǐtú使徒
Beichtechànhuǐ忏悔
Beichtstuhlchànhuǐshì忏悔室
betenqídǎo祈祷
Bischofzhǔjiào主教
Buddha
Buddhismusfójiào佛教
Buddist, Buddistinfójiào佛教徒
Christ, Christinjīdūtú基督徒
Christentumjīdūjiào基督教
Christusjīdū基督
Dämonèmó恶魔
Engeltiānshǐ天使
Erzbischofdàzhǔjiào大主教
Friedhofmùdì墓地
Göttinnǚshén女神
Gebetqídǎowén祈祷文
Gottshàngdì上帝
göttlichshàngdìde上帝的
heiligshèngjiéde圣洁的
Heilige Schriftshèngjīng圣经
Hölledìyù地狱
Himmeltiāntáng天堂
Jüngerxìntú信徒
Jude, Jüdinyóutàirén犹太人
jüdischyóutàide犹太的
Kapellexiǎo jiàotáng小教堂
Katholik, Katholikinpǔbiàntú普遍徒
Kirchejiàotáng教堂
Mönchsēnglǚ僧侣
Moscheeqīngzhēnsì清真寺
Moslem, Moslimemùsīlín穆斯林
Nonnexiūnǚ修女
Orakelshényù神谕
Patershénfù神父
Pfarrerjiàoqū mùshī教区牧师
predigenbùdào布道
Priestersīduó, mùshī司铎, 牧师
Priestertumshèngzhí圣职
Prophetyùyánjiā预言家
Rabbilābǐ拉比
Sargguāncai棺材
Satansādàn撒旦
Segenxìngshì幸事
segnencìfú赐福
Taufexǐlǐ洗礼
Teufelsādàn撒旦
DeutschPinyinChinesisch

Now take the Religion test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles