jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Pflanze

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Pflanzezhíwù植物
Baumshù, mù树, 木
Blumehuā
Farnjuélèi蕨类
Fruchtshuǐguǒ水果
Gemüseshūcài蔬菜
Grascǎo
Kaktusxiānrénzhǎng仙人掌
Krautcǎoběn zhíwù草本植物

Astshùzhī树枝
Blütehuā
Blatt
Blattstielyè bǐng, bǐng bù叶柄, 柄部
Blumenkronehuā guàn花冠
Blumenzwiebelqiújìng球茎
Blütenblatthuābàn花瓣
Dorn
Fruchtknotenzǐ fáng子房
Griffelhuā zhù花柱
Kelchblatthuāè花萼
Knospe
Lentizellepí kǒng皮孔
Narbezhù tóu柱头
Pollen, m Blütenstaubhuāfěn花粉
Rindeshùpí树皮
Staubblattxióng ruǐ雄蕊
Stielhuā gěng; guǒ gěng, bǐng花梗; 果梗, 柄
Stieljīng
Stieljīng
Wurzelgēn
Wurzelsproßfèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
DeutschPinyinChinesisch

Now take the Pflanze test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles