jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Natur

Kategorie
Ländern

Pflanzenwelt und Tierwelt
Natur
Menschlich Körper
Tier
Reptil
Säugetier
Fisch
Vogel
Insekt
Dinosaurier
Pflanze
Blume
Gemüse
Frucht
Baum
Kraut

Wohnen Allgemein
Gruß
Verwandten
Auto
Computers
Tag, Monat, Jahr
Gëtrank
Essen
Wetten
Kunst und Literatur
medizinisch
Muzik
Mythologie
Religion
Schule
Zeit
Werkzeug
Reisen
Anweisungen
Waffe

Mode
Stoff
Kleidung
Schuhes
Schmuck

Gebäude
Heim
Wohnzimmer
Küche
Badezimmer
Schlafzimmer
Office

Naturwissenschaft
Astronomie
Elements
Form
Force and Energy
Maße und Gewichte

Sprache
Pronomen
Zahlen
A to Z
Search dictionary :-

DeutschPinyinChinesisch (Mandarin)
Äquatorchìdào赤道
Hemisphärebànquí半球
Breitewěidù纬度
Längejīngdù经度
Nordpolběijí北极
Südpolnánjí南极
Wendekreis des Krebsesběi huíguīxiàn北回归线
Wendekreis des Steinbocksnán huíguīxiàn南回归线

Naturzìránjiè自然界
Wettertiānqì天气
Meteorologieqìxiàngxué气象学
Böedàfēng大风
Blitzshǎndiàn闪电
Brisewēifēng微风
Donnerléi
Donnerschlagléishēng雷声
Dunst, Nebelyúnwù云雾
Eisbīng
Eisbergbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
Eiszapfenbīngzhù冰柱
Gletscherbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
Nebel
Orkanjùfēng飓风
Regen
Regenbogencǎihōng彩虹
Regentropfenyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
Scheeregenyǔjiāxuě雨夹雪
Schneexuě
Schneeflockexuě huā 雪花
Schneesturmbàofēngxuě暴风雪
Schneewehexuěduī雪堆
Sturmdàfēng大风
Sturmfēngbào风暴
Sturmbàofēngyǔ暴风雨
Taifuntáifēng台风
Windfēng
Wirbelwindxuànfēng旋风
Wolkeyún
Zyklonxuànfēng, qìxuán旋风, 气旋

Wassershuǐ
Bachxiǎohé, xī小河, 溪
Bachxiǎohé小河
Deltasānjiǎozhōu三角洲
Fluss
Gezeitcháo
Lagunexièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
Meer, Ozeanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
Meerhǎi
Meerengehǎixiá海峡
Quellequán
See
Seeganglàngtāo浪涛
Strömungliú, shuǐliú流, 水流
Strudelxuánwō旋涡
Tsunamihǎixiào海啸
Wasserfallpùbù瀑布
Wellelàng

Erdedìqiú地球
unterirdischdìxiàde地下的
Beben, Ershütterungzhèndòng震动
Bergshān, shānyuè山, 山岳
Ebenepíngchuān平川
Erdbebendìzhèn地震
Erde, Bodennítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
Erdrutschshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
Erosionfǔshí腐蚀
Felsblockjùlì巨砾
Felsenyánshí, dàshí岩石, 大石
Geiserjiàn xíe quán间歇泉
Gipfelshāndǐng山顶
Grabendìgōu地沟
Höhleshāndòng山洞
Höhledà shāndòng大山洞
Hügelxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
Inselhǎidǎo海岛
Küstehǎi`ànxiàn海岸线
Kalksteinshíhuīyán石灰岩
Kieselsteinluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
Kliffxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
Kontinent, Erdteildàlù, dàzhōu大陆, 大洲
Landtǔdì土地
Oaselùzhōu绿洲
Sandshā
Sandsteinshāyán沙岩
Schlamm
Schluchtshēngǔ深谷
Senkungjiàngluò, píngxī降落, 平息
Spitzeshānfēng山峰
Stalagmitshí sǔn石笋
Stalaktitzhōng rǔ shí钟乳石
Steinyán
Steinshítou石头
Strandhǎitān海滩
Talxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
Tektonische Plattedì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
Tonniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
Urwaldcónglín, mìlín丛林, 密林
Vulkanhuǒshān火山
Wüsteshāmò沙漠
Waldsēnlín森林
Waldshùlín树林
DeutschPinyinChinesisch (Mandarin)
Now take the Natur test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles