jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Tag, Monat, Jahr

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Wochexīngqī星期
Tagtiān
Montagxīngqīyī星期一
Dienstagxīngqī`èr星期二
Mittwochxīngqīsān星期三
Donnerstagxīngqīsì星期四
Freitagxīngqīwǔ星期五
Samstagxīngqīliù星期六
Sonntagxīngqīrì星期日

Jahrnián
Monatyuè
Januaryīyuè一月
Februarèryuè二月
Märzsānyuè三月
Aprilsìyuè四月
Maiwǔyuè五月
Juniliùyuè六月
Juliqīyuè七月
Augustbāyuè八月
Septemberjiǔyuè九月
Oktobershíyuè十月
Novembershíyīyuè十一月
Dezembershí`èryuè十二月

Jahreszeitjìjié季节
Frühlingchūnjì春季
Sommerxiàjì夏季
Herbstqiūjì秋季
Winterdōngjì冬季
DeutschPinyinChinesisch

Now take the Tag, Monat, Jahr test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles