Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Deutsch-Chinesisch Wörterbuch

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Astronomie

Search dictionary :-

DeutschPinyinChinesisch (Mandarin)
Astronomietiānwénxué天文学
Sonnetàiyáng太阳
Planetxíngxīng行星
Merkurshuǐxīng水星
Venusjīnxīng金星
Erdedìqiú地球
Marshuǒxīng火星
Jupitermùxīng木星
Saturntǔxīng土星
Uranustiānwángxīng天王星
Neptunhǎiwángxīng海王星
Plutomíngwángxīng冥王星
Mondyuèqiú月球
Satellitwèixīng卫星

Milchstraßeyínhéxì银河系
Universumyǔzhòu宇宙
Galaxisxīngxì星系
Sternxīng
Sonnensystemtàiyángxì太阳系
Planetxíngxīng行星
Komethuìxīng彗星
Meteorliúxīng流星
Meteorstromliúxīngyǔ流星雨
Asteroidxiǎoxíngxīng小行星

Teleskopwàngyuǎnjìng望远镜
Okularjiēyǎn接眼
Barlowlinsebā luò tòu jìng巴洛透镜
Newton-Teleskopniúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
Dobson-Teleskopduōbùsēn wàngyuǎnjìng多布森望远镜
Vergrößerungfàngdà放大
Öffnung, Blendekǒngjìng孔径
Suchfernrohrdǎo xīng jìng导星镜
Filterlǚsèjìng滤色镜
Spiegeljìng
Linsetòujìng透镜
Helligkeitxīng xīng de liàng dù星星的亮度

Achterdeck des Schiffschuánwěizuò船尾座
Adlertiānyīngzuò天鹰座
Altartiāntánzuò天坛座
Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Bärenhütermùfūzuò牧夫座
Becherjùjuézuò巨爵座
Bildhaueryùfūzuò玉夫座
Chamäleonyàntíngzuò堰蜓座
Chemische Ofentiānlúzuò天炉座
Delphinhǎitúnzuò海豚座
Drachetiānlóngzuò天龙座
Dreiecksānjiǎozuò三角座
Eidechsexiēhǔzuò蝎虎座
Einhornqílínzuò麒麟座
Föllenxiǎomǎzuò小马座
Fischeshuāngyúzuò双魚座
Fliegecāngyíngzuò苍蝇座
Fliegende Fischfēiyúzuò飞鱼座
Fluss Eridanusbōjiāngzuò波江座
Fuchshúxīngzuò狐狸座
Fuhrmannyùfūzuò御夫座
Giraffelùbàozuò鹿豹座
Grabsticheldiāojùzuò雕具座
Großer Bärdàxióngzuò大熊座
Großer Hunddàquǎnzuò大犬座
Haar der Berenikehòufāzuò后发座
Hasetiāntùzuò天兔座
Herkuleswǔxiānzuò武仙座
Inderyìndìānzuò印地安座
Jagdhundelièquǎnzuò猎犬座
Jungfraushìnǚzuò室女座
Kassiopeiaxiānhòuzuò仙后座
Kepheusxiānwángzuò仙王座
Kiel des Schiffeschuándǐzuò船底座
Kleine Bärxiǎoxióngzuò小熊座
Kleine Hundxiǎoquǎnzuò小犬座
Kleine Löwexiǎoshīzuò小狮座
Kleine Wasserschlangeshuǐshézuò水蛇座
Kranichtiānhèzuò天鹤座
Krebsjùxièzuò巨蟹座
Kreuz des Südensnán shízìzuò南十字座
Löweshīzizuò狮子座
Leiertiānqínzuò天琴座
Luchstiānmāozuò天猫座
Luftpumpejītǒngzuò唧筒座
Malerhuìjiàzuò绘架座
Mikroskopxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Nördliche Kroneběi miǎnzuò北冕座
Netzwǎnggǔzuò网罟座
Oktantnán jízuò南极座
Orionlièhùzuò猎戶座
Paradiesvogeltiānyànzuò天燕座
Pegasusfēimǎzuò飞马座
Pendeluhrshízhōngzuò时钟座
Perseusyīngxiānzuò英仙座
Pfaukǒngquèzuò孔雀座
Pfeiltiānjiànzuò天箭座
Phoenixfènghuángzuò凤凰座
Rabewūyāzuò乌鸦座
Südliche Dreiecknán sānjiǎozuò南三角座
Südliche Kronenán miǎnzuò南冕座
Schützerénmǎzuò人马座
Schiffskompassluópánzuò罗盘座
Schilddùnpáizuò盾牌座
Schlangejùshézuò巨蛇座
Schlangenträgershéfūzuò蛇夫座
Schwantiānézuò天鹅座
Schwertfischjiànyúzuò剑鱼座
Segel des Schiffschuánfānzuò船帆座
Sextantliùfēnyízuò六分仪座
Skorpiontiānxiēzuò天蝎座
Steinbockmójiézuò摩羯座
Stierjīnniúzuò金牛座
Tafelbergshānànzuò山案座
Taubetiāngēzuò天鸽座
Teleskopwàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Tukandùjuānzuò杜鹃座
Waagetiānchèngzuò天秤座
Walfischjīngyúzuò鲸鱼座
Wassermanbǎopíngzuò宝瓶座
Wasserschlangechángshézuò长蛇座
Widderbáiyángzuò白羊座
Winkelmaßjǔchǐzuò矩尺座
Wolfcháilángzuò豺狼座
Zentaurbànrénmǎzuò半人马座
Zirkelyuánguīzuò圆规座
Zwillingeshuāngzizuò双子座
Now take the Astronomie test in Chinese

Kategorie
Ländern

Pflanzenwelt und Tierwelt
Natur
Menschlich Körper
Tier
Reptil
Säugetier
Fisch
Vogel
Insekt
Dinosaurier
Pflanze
Blume
Gemüse
Frucht
Baum
Kraut

Wohnen Allgemein
Verwandten
Auto
Computers
Tag, Monat, Jahr
Gëtrank
Essen
Wetten
Kunst und Literatur
medizinisch
Muzik
Mythologie
Religion
Schule
Zeit
Werkzeug
Reisen
Anweisungen
Waffe

Mode
Stoff
Kleidung
Schuhes
Schmuck

Gebäude
Heim
Wohnzimmer
Küche
Badezimmer
Schlafzimmer
Office

Naturwissenschaft
Astronomie
Elements
Form
Force and Energy
Maße und Gewichte

Sprache
Zahlen
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles