jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit

Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit | Religion

French

FrançaisPinyinChinois
religionzōngjiào宗教
religieux, religieusezōngjiào de宗教的
angetiānshǐ天使
apôtreshǐtú使徒
archevêquedàzhǔjiào大主教
bénédictionxìngshì幸事
bénircìfú赐福
baptêmexǐlǐ洗礼
Bouddha
bouddhismefójiào佛教
bouddhistefójiào佛教徒
catholiquepǔbiàntú普遍徒
cercueilguāncai棺材
chapellexiǎo jiàotáng小教堂
chrétien, chrétiennejīdūtú基督徒
chrétientéjīdūjiào基督教
cieltiāntáng天堂
cimetièremùdì墓地
confessionchànhuǐ忏悔
confessionnalchànhuǐshì忏悔室
déessenǚshén女神
démonèmó恶魔
diablesādàn撒旦
Dieushàngdì上帝
disciplexìntú信徒
églisejiàotáng教堂
enferdìyù地狱
évêquezhǔjiào主教
juif, juiveyóutàirén犹太人
juif, juiveyóutàide犹太的
le Christjīdū基督
les Écrituresshèngjīng圣经
moinesēnglǚ僧侣
mosquéeqīngzhēnsì清真寺
musulman, musulmanemùsīlín穆斯林
oracleshényù神谕
pèreshénfù神父
pasteurjiàoqū mùshī教区牧师
pieuxshàngdìde上帝的
prêcherbùdào布道
prêtresīduó, mùshī司铎, 牧师
prêtriseshèngzhí圣职
prièreqídǎowén祈祷文
prierqídǎo祈祷
prophèteyùyánjiā预言家
rabbinlābǐ拉比
religieusexiūnǚ修女
saintshèngjiéde圣洁的
sanctuaireshèngdì圣地
Satansādàn撒旦
templemiàoyǔ庙宇
vénérerjìngfèng敬奉
FrançaisPinyinChinois

Now take the Religion test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles