jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit

Dictionnaire Français-Chinois | Traduction en ligne | Gratuit | Jour, Mois, Année

French

FrançaisPinyinChinois
semainexīngqī星期
jourtiān
lundixīngqīyī星期一
mardixīngqī`èr星期二
mercredixīngqīsān星期三
jeudixīngqīsì星期四
vendredixīngqīwǔ星期五
samedixīngqīliù星期六
dimanchexīngqīrì星期日

annéenián
moisyuè
janvieryīyuè一月
févrierèryuè二月
marssānyuè三月
avrilsìyuè四月
maiwǔyuè五月
juinliùyuè六月
juilletqīyuè七月
aoùtbāyuè八月
septembrejiǔyuè九月
octobreshíyuè十月
novembreshíyīyuè十一月
décembreshí`èryuè十二月

saisonjìjié季节
printempschūnjì春季
étéxiàjì夏季
automneqiūjì秋季
hiverdōngjì冬季
FrançaisPinyinChinois

Now take the Jour, Mois, Année test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles