jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > English-Chinese Dictionary

English-Chinese Dictionary | Nature

Categories
Countries

Wildlife
Nature
Human Body
Animals
Reptiles
Mammals
Fish
Birds
Dinosaurs
Insects
Plants
Flowers
Vegetables
Fruits
Trees
Herbs

General Life
Business
Cars
Computers
Day, Month, Year
Directions
Drinks
Food
Gambling
Greetings
Jobs
Literature & Art
Medical
Music
Mythology
Relatives
Religion
School
Sport
Time
Tools
Travel
Weapons

Fashion
Fabrics
Clothes
Jewellery
Cosmetics
Shoes

Buildings
Home
Living Room
Kitchen
Bathroom
Bedroom
Office

Science
Astronomy
Elements
Force and Energy
Shapes
Weights and Measures

Language
Numbers
Verbs
Adjectives
Adverbs
Pronouns
A to Z
Search dictionary :-

EnglishPinyinChinese
naturezìránjiè自然界
equatorchìdào赤道
hemispherebànquí半球
 • northern hemisphere
 • běi bànquí北半球
 • southern hemisphere
 • nán bànquí南半球
  latitudewěidù纬度
  longitudejīngdù经度
  north poleběijí北极
  south polenánjí南极
  tropic of cancerběi huíguīxiàn北回归线
  tropic of capricornnán huíguīxiàn南回归线

  weathertiānqì天气
  meteorologyqìxiàngxué气象学
  atmospheredàqì, kōngqì大气, 空气
  climateqìhòu气候
  breezewēifēng微风
  cloudyún
 • altocumulus
 • gāo jī yún高积云
 • altostratus
 • gāo céng yún高层云
 • cirrocumulus
 • juàn jī yún卷积云
 • cirrostratus
 • juàn céng yún卷层云
 • cirrus
 • juàn yún卷云
 • cumulonimbus
 • jī yǔ yún 积雨云
 • fractocumulus
 • suì jī yún碎积云
 • fractonimbus
 • suì yǔ yún碎雨云
 • fractostratus
 • suì céng yún碎层云
 • nimbostratus
 • yǔ céng yún雨层云
 • nimbus
 • yǔ yún雨云
 • stratocumulus
 • céng jī yún层积云
 • stratus
 • céng yún层云
  cloud layeryúncéng云层
  cyclonexuànfēng, qìxuán旋风, 气旋
  fog
  galedàfēng大风
  glacierbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
  hailbīngbáo, báozì冰雹, 雹子
 • hailstone
 • bīngbáo冰雹
 • hailstorm
 • báobào雹暴
  hurricanejùfēng飓风
  icebīng
  ice bergbīngshān, liúbīng冰山, 流冰
  iciclebīngzhù冰柱
  lightningshǎndiàn闪电
  mistyúnwù云雾
  rain
 • rainfall
 • yǔshuǐ雨水
 • rainwater
 • yǔshuǐ雨水
  raindropyǔdī, yǔdiǎn雨滴,雨点
  rainbowcǎihōng彩虹
  rainstormbàofēngyǔ暴风雨
  sleetyǔjiāxuě雨夹雪
  snowxuě
 • snowball
 • xuěqiú雪球
  snowdriftxuěduī雪堆
  snowflakexuě huā 雪花
  snowstormbàofēngxuě暴风雪
  squalldàfēng大风
  stormfēngbào风暴
  suntàiyáng太阳
 • sunshine
 • yángguāng阳光
  tempestbàofēngyǔ暴风雨
  thunderléi
  thunderclapléishēng雷声
  typhoontáifēng台风
  whirlwindxuànfēng旋风
  windfēng

  watershuǐ
  brookxiǎohé, xī小河, 溪
  currentliú, shuǐliú流, 水流
  damshuǐbà水坝
  deltasānjiǎozhōu三角洲
  floodhóngshuǐ洪水
  geyserjiàn xíe quán间歇泉
  glacierbīngchuān, bīnghé冰川, 冰河
  gulfhǎiwān海湾
  lagoonxièhú, jiāohú泻湖, 礁湖
  lake
  oceanyáng, hǎiyáng洋, 海洋
  poolshuǐtáng水塘
  pondchítáng池塘
  puddleshuǐkēng水坑
  reservoirshuǐkù水库
  rippleliányī涟漪
  river
 • river bank
 • hé`àn河岸
 • river bed
 • héchuáng河床
 • river bend
 • hétào河套
  seahǎi
 • seabed
 • hǎidǐ海底
 • seashore
 • hǎibīn海滨
  springquán
  straithǎixiá海峡
  streamxiǎohé小河
  swelllàngtāo浪涛
  tidecháo
  tidewatercháoshuǐ潮水
  tsunamihǎixiào海啸
  waterfallpùbù瀑布
  wavelàng
  wellshuǐjǐng水井
  whirlpoolxuánwō旋涡

  earthdìqiú地球
  geologydìzhì地质
  beachhǎitān海滩
  boulderjùlì巨砾
  capehǎijiǎo海角
  caveshāndòng山洞
  caverndà shāndòng大山洞
  clayniántǔ, nítǔ黏土, 泥土
  cliffxuányá, qiàobì悬崖, 峭壁
  coastlinehǎi`ànxiàn海岸线
  continentdàlù, dàzhōu大陆, 大洲
  core (earth`s)dìxīn, dìhé地心, 地核
  craterhuǒshānkǒu火山口
  crust (earth`s)dìqiào地壳
  crystalshuǐjīng水晶
  desertshāmò沙漠
  earthquakedìzhèn地震
  erosionfǔshí腐蚀
  forestsēnlín森林
  geyserpēnchū pēn zhù de wēnquán喷出喷注的温泉
  hillxiǎoshān, qiūlíng小山, 丘陵
  islandhǎidǎo海岛
  junglecónglín, mìlín丛林, 密林
  landtǔdì土地
  landslideshānbēng, dìhuá山崩, 地滑
  limestoneshíhuīyán石灰岩
  mantledìmàn地幔
  mountainshān, shānyuè山, 山岳
  mud
  oasislùzhōu绿洲
  peakshānfēng山峰
  pebbleluǎnshí, xiǎoyuánshí卵石, 小圆石
  plainpíngchuān平川
  ravineshēngǔ深谷
  rock (substance)yán
  rock (boulder)yánshí, dàshí岩石, 大石
  sandshā
 • sand dune
 • shāqiū沙丘
  sandstoneshāyán沙岩
  soilnítǔ, tǔrǎng泥土, 土壤
  spakuàngquán矿泉
  hot springkuàngquán矿泉
  stalactitezhōng rǔ shí钟乳石
  stalagmiteshí sǔn石笋
  stoneshítou石头
  stratadìcéng, yáncéng地层, 岩层
  stratumdìcéng, yáncéng地层, 岩层
  subsidencejiàngluò, píngxī降落, 平息
  subterraneandìxiàde地下的
  summitshāndǐng山顶
  tectonic platedì qiào gòu zào bǎn kuài 地壳构造板块
  tremorzhèndòng震动
  trenchdìgōu地沟
  valleyxīgǔ, shāngǔ溪谷, 山谷
  volcanohuǒshān火山
  woodshùlín树林
  EnglishPinyinChinese
  Now take the Nature test in Chinese


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles