jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Chinese Dictionary

Free Online English-Chinese Dictionary | Human Body

English
A to Z

EnglishPinyinChinese
femalefùnǚ妇女
malenánrén男人
mannánrén男人
womanfùnǚ妇女
childértóng儿童
boyérzi儿子
girlnǚér女儿
babyyīngér婴儿

bodyréntǐ人体
acnefěncì粉刺
blemishxiácī瑕疵
frecklequèbān雀斑
hairmáo
molezhì
poremáokǒng毛孔
skin
wrinklezhòuwén皱纹

headtóu
faceliǎn, miànkǒng脸, 面孔
cheekmiànjiá面颊
earěrduo耳朵
*eardruměrmó耳膜
eyeyǎnlì眼力
*eyeballyǎnqiú眼球
*eyelashjiémáo睫毛
*eyelidyǎnjiǎn眼睑
eyebrowméimao眉毛
foreheadé
hairmáo
*hair rootgēn
jaw
*upper jawshánghé上颌
*lower jawxiàhé下颌
mouthzuǐ
*gumyáchuáng牙床
*lipzuǐchún嘴唇
*tongueshétou舌头
*tonsilbiǎntáotǐ扁桃体
*toothyáchǐ, chǐ牙齿, 齿
nosebízi鼻子
*bridgebíliáng鼻梁
*nostrilbíkǒng鼻孔
throatyānhóu咽喉

torsoqūgàn躯干
abdomen
backbèi
bellyfùbù腹部
bosomxiōng
bottompìgu屁股
breastrǔfáng乳房
chestxiōngqiāng胸腔
naveldùqí肚脐
neckjǐng
nipplenǎitóu奶头
penisyīnjīng阴茎
shoulderjiān
testiclegāowán睾丸
vaginayīndào阴道
waistyāo

arm
elbowzhǒu
fingershǒuzhǐ手指
*fingernailzhǐjia指甲
*cuticlezhījiā gēnbù de biǎopí指甲根部的表皮
*fingerprintzhǐwényìn指纹印
*fingertipzhǐjiān指尖
forearmqiánbì前臂
handshǒu
knucklezhǐjié指节
palmshǒuzhǎng手掌
thumbdàmǔzhǐ大拇指
*thumbnailmǔzhǐjiǎ拇指甲
wristwàn

legtuǐ
anklehuái
calfféi
footjiǎo, zú脚, 足
heeljiǎohòugēn脚后跟
hiptúnbù臀部
kneexī, xīgài膝, 膝盖
*kneecapxīgàigǔ膝盖骨
shinjìng
thighdàtuǐ, gǔ大腿, 股
toejiǎozhǐ脚趾
*toenailzhǐjiǎ趾甲

internalnèibùde内部的
organqìguān器官
appendixlánwěi阑尾
arterydòngmài动脉
bladderpángguāng膀胱
bloodxuè
blood vesselxuèguǎn血管
bonegǔgé骨骼
brainnǎo
colonjiécháng结肠
eyeballyǎnqiú眼球
foetustāi`ér胎儿
heartxīnzàng心脏
*heartbeatxīntiào, xīnbó心跳, 心搏
intestinecháng
kidneyshèn, shènzàng肾, 肾脏
ligamentrèndài韧带
livergānzàng肝脏
lungfèi
musclejīròu肌肉
ovaryluǎncháo卵巢
retinashìwǎngmó视网膜
riblèigǔ肋骨
skulltóugǔ头骨
spermjīngyè精液
spleenpí, pízàng脾, 脾脏
umbilical cordqídài脐带
uteruszǐgōng子宫
veinjìngmài静脉
windpipeqìguān气管
wombzǐgōng子宫
EnglishPinyinChinese

Now take the Human Body test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles