jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Chinese Dictionary

Free Online English-Chinese Dictionary | Herbs

English
A to Z

EnglishPinyinChinese
herbcǎoběn zhíwù草本植物
alecostài jú艾菊
angelicadāng guī当归
aniseedyáng huí xiāng洋茴香
basilluōle罗勒
bayyuèguì月桂
bergamotfó shǒu gān佛手柑
boragezǐ cǎo紫草
camomilehuángchūnjú黄春菊
carawaygě lǚ zǐ葛缕子
chervilshān luó bo山萝卜
chivesxìfāncōng细番葱
cuminxiǎohuífān小茴香
dillshì luó莳萝
fennelxiǎohuífāntóu小茴香头
feverfewyě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù野甘菊, 小白菊, 菊科植物
horseradishlàgēn辣根
hyssopniú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo牛膝草, 海索草
lavenderxūnyīcāo薰衣草
lemon balmxiāng fēng cǎo香蜂草
lemon verbenaníng méng mǎ biān cǎo柠檬马鞭草
lovageyuánxiédāngguī圆叶当归
marigoldwànshòujú万寿菊
marjoramniúzhì牛至
mintbòhe薄荷
orrisyuān wěi cǎo鸢尾草
parsleyōuqín欧芹
peppermintbòhe薄荷
rosemarymí dié xiāng迷迭香
rueyún xiāng芸香
sageshǔwěicǎo鼠尾草
sorrelzhǎng yè dà huáng掌叶大黄
southernwoodqīng hāo青蒿
sweet cicelyxiāng gēn qín香根芹
tarragonlónghāo龙蒿
thymebǎilǐxiāng百里相
woodruffchē yè cǎo车叶草
wormwoodkǔ ài cǎo苦艾草
EnglishPinyinChinese

Now take the Herbs test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles