jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Chinese Dictionary

Free Online English-Chinese Dictionary | Buildings

English
A to Z

EnglishPinyinChinese
buildingjiànzhù建筑
structurejiànzhù建筑
airportfēijīchǎng飞机场
*departure loungehòujītīng候机厅
*passport controlyànzhàochǔ验照处
apartmentgōngyù公寓
aquariumshuǐzúguǎn水族馆
art galleryměishùguǎn, huàláng美术馆, 画廊
bankyínháng银行
barjiǔbā酒吧
bridgeqiáo
bungalowpíngfáng平房
butcherròupù肉铺
castlechéngbǎo, jū城堡, 车
*gatechéngbǎomén城堡门
*moathùchénghé护城河
*rampartfángyū tǔqiáng防御土墙
*towerquè
*dungeondìlào地牢
*wallchéngqiáng城墙
cathedralzǒngjiàotáng总教堂
churchjiàotáng教堂
cinemadiànyǐngyuàn电影院
*screenyínmù银幕
collegexuéyuàn学院
*lecture theatrejiǎngyǎntīng讲演厅
council houseshìyìhuì suǒyǒude fángchǎn市议会所有的房产
department storebǎihuò shāngdiàn百货商店
embassydàshǐguǎn大使馆
factorygōngchǎng工厂
farmnóngchǎng农场
*barngūcāng谷仓
*farm housenóngshè农舍
*farm yardnóngchǎng chángyuàn农场场院
fire stationxiāofángzhàn消防站
flatgōngyù公寓
floristhuāshāng花商
garage (private)chēkù车库
garage (repairs)qìchēxiūlǐzhàn骑车修理站
grocershípǐn záhuòshāng食品杂货商
guest housexiǎo lǚguǎn小旅馆
harbourgǎng
hospitalyīyuàn医院
*operating theatreshǒushùshì手术室
*wardbìngfáng病房
hotellǚguǎn旅馆
housejiā
igloobīngwū冰屋
librarytúshūguǎn图书馆
light housedēngtǎ灯塔
manor housezhuāngyuán庄园
marketshìchǎng市场
mausoleumlíngmù陵墓
mosqueqīngzhēnsì清真寺
museumbówùguǎn博物馆
*science museumkē jì guǎn 科技馆
observatorytiānwéntái天文台
officebàngōngshì办公室
palacegōngdiàn宫殿
*emperor`s palacegùgōng故宫
*presidential palacezǒng tǒng fǔ 总统府
police stationjǐngchá fēnjú警察分局
portgǎngkǒu港口
*passport controlyànzhàochǔ验照处
post officeyóuzhèngjú邮政局
pubjiǔbā酒吧
registry officehùjí dēngjìchù户籍登记处
restaurantcānguǎn餐馆
schoolxuéxiào学校
*elementary schoolxiǎoxué小学
*secondary schoolzhōngxué中学
*high schoolzhōngxué中学
*class roomjiàoshì教室
shopshāngdiàn商店
shrineshènglíng圣陵
skyscrapermótiānlóu摩天楼
stadiumtǐyùchǎng体育场
studio (TV...)yǎn bō shì 演播室
supermarketchāojí shìchǎng超级市场
templemiàoyǔ庙宇
tentzhàngpeng帐篷
theatrejùyuàn剧院
tourist officelǚyóuzī xúnchù旅游咨询处
town hallshìzhèngtīng市政厅
universitydàxué大学
*lecture theatrejiǎngyǎntīng讲演厅
windmillfēngchē风车
EnglishPinyinChinese

Now take the Buildings test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles