jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Chinese Dictionary

Free Online English-Chinese Dictionary | Astronomy

English
A to Z

Image banner for the astronomy category
EnglishPinyinChinese
Astronomytiānwénxué天文学
Suntàiyáng太阳
Planetxíngxīng行星
Mercuryshuǐxīng水星
Venusjīnxīng金星
Earthdìqiú地球
Marshuǒxīng火星
Jupitermùxīng木星
Saturntǔxīng土星
Uranustiānwángxīng天王星
Neptunehǎiwángxīng海王星
Plutomíngwángxīng冥王星
Moonyuèqiú月球
Satellitewèixīng卫星

Milky Wayyínhéxì银河系
Universeyǔzhòu宇宙
Galaxyxīngxì星系
Starxīng
Solar Systemtàiyángxì太阳系
Planetxíngxīng行星
Comethuìxīng彗星
Meteorliúxīng流星
Meteor showerliúxīngyǔ流星雨
Asteroidxiǎoxíngxīng小行星

Telescopewàngyuǎnjìng望远镜
eyepiecejiēyǎn接眼
barlow lensbā luò tòu jìng巴洛透镜
catadioptric telescopezhēfǎnshè wàngyuǎnjìng折反射望远镜
newtonianniúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
dobsonianduōbùsēn wàngyuǎnjìng多布森望远镜
magnificationfàngdà放大
aperturekǒngjìng孔径
collimatorzhǔnzhíyí准直仪
guide scopedǎo xīng jìng导星镜
filterlǚsèjìng滤色镜
mirrorjìng
lenstòujìng透镜
magnitudexīng xīng de liàng dù星星的亮度

Constellationxīngzuò星座
Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Antliajītǒngzuò唧筒座
Apustiānyànzuò天燕座
Aquariusbǎopíngzuò宝瓶座
Aquilatiānyīngzuò天鹰座
Aratiāntánzuò天坛座
Ariesbáiyángzuò白羊座
Aurigayùfūzuò御夫座
Bootesmùfūzuò牧夫座
Caelumdiāojùzuò雕具座
Camelopardalislùbàozuò鹿豹座
Cancerjùxièzuò巨蟹座
Canes Venaticilièquǎnzuò猎犬座
Canis Majordàquǎnzuò大犬座
Canis Minorxiǎoquǎnzuò小犬座
Capricornusmójiézuò摩羯座
Carinachuándǐzuò船底座
Cassiopeiaxiānhòuzuò仙后座
Centaurusbànrénmǎzuò半人马座
Cepheusxiānwángzuò仙王座
Cetusjīngyúzuò鲸鱼座
Chamaeleonyàntíngzuò堰蜓座
Circinusyuánguīzuò圆规座
Columbatiāngēzuò天鸽座
Coma Bereniceshòufāzuò后发座
Corona Australisnán miǎnzuò南冕座
Corona Borealisběi miǎnzuò北冕座
Corvuswūyāzuò乌鸦座
Craterjùjuézuò巨爵座
Cruxnán shízìzuò南十字座
Cygnustiānézuò天鹅座
Delphinushǎitúnzuò海豚座
Doradojiànyúzuò剑鱼座
Dracotiānlóngzuò天龙座
Equuleusxiǎomǎzuò小马座
Eridanusbōjiāngzuò波江座
Fornaxtiānlúzuò天炉座
Geminishuāngzizuò双子座
Grustiānhèzuò天鹤座
Herculeswǔxiānzuò武仙座
Horologiumshízhōngzuò时钟座
Hydrachángshézuò长蛇座
Hydrusshuǐshézuò水蛇座
Indusyìndìānzuò印地安座
Lacertaxiēhǔzuò蝎虎座
Leoshīzizuò狮子座
Leo Minorxiǎoshīzuò小狮座
Lepustiāntùzuò天兔座
Libratiānchèngzuò天秤座
Lupuscháilángzuò豺狼座
Lynxtiānmāozuò天猫座
Lyratiānqínzuò天琴座
Mensashānànzuò山案座
Microscopiumxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Monocerosqílínzuò麒麟座
Muscacāngyíngzuò苍蝇座
Normajǔchǐzuò矩尺座
Octansnán jízuò南极座
Ophiuchusshéfūzuò蛇夫座
Orionlièhùzuò猎戶座
Pavokǒngquèzuò孔雀座
Pegasusfēimǎzuò飞马座
Perseusyīngxiānzuò英仙座
Phoenixfènghuángzuò凤凰座
Pictorhuìjiàzuò绘架座
Piscesshuāngyúzuò双魚座
Piscis Australisnán yúzuò南鱼座
Puppischuánwěizuò船尾座
Pyxisluópánzuò罗盘座
Reticulumwǎnggǔzuò网罟座
Sagittatiānjiànzuò天箭座
Sagittariusrénmǎzuò人马座
Scorpiustiānxiēzuò天蝎座
Sculptoryùfūzuò玉夫座
Scutumdùnpáizuò盾牌座
Serpensjùshézuò巨蛇座
Sextansliùfēnyízuò六分仪座
Taurusjīnniúzuò金牛座
Telescopiumwàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Triangulumsānjiǎozuò三角座
Triangulum Australenán sānjiǎozuò南三角座
Tucanadùjuānzuò杜鹃座
Ursa Majordàxióngzuò大熊座
Ursa Minorxiǎoxióngzuò小熊座
Velachuánfānzuò船帆座
Virgoshìnǚzuò室女座
Volansfēiyúzuò飞鱼座
Vulpeculahúxīngzuò狐狸座
EnglishPinyinChinese
View the Astronomy flashcards page


Now take the Astronomy test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles