jonsay.co.uk
Language Dictionaries
土耳其字典

土耳其字典 | 度量衡

Chinese

汉语拼音土耳其语
度量衡dùliànghéngağırlıklar ve ölçüler
zhòngağırlık
弥撒mísakütle
英石yīngshíbir ağırlık ölçüsü
bànglibre
盎司àngsīons
gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnkilogram
毫克háokèmiligram

温度wēndùsıcaklik
花式温度计huáshì wēndùjìfahrenhayt
摄氏度shèshìdùcelsius ölçeği
摄氏度shèshìdùsantigrat
量度liàngdùölçme
沸点fèidiǎnkaynama noktası
冰点bīngdiǎndonma nokktası
沸腾fèiténgkaynar
冰冷bīnglěngçok soğuk

体积tǐjìoylum
shēngllitre
毫升háoshēngmililitre
品脱pǐntuōgalonun sekizde biri
加仑jiālúngalon
立方米lìfāngmǐkübikmetre

尺寸chǐcùnölçme
距离jùlíuzaklık
毫米háomǐmilimetre
厘米, 公分límǐ, gōngfēnsantimetre
米, 公尺mǐ, gōngchǐmetre
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐkilometre
英寸yīngcùninç
yarda
英里yīnglǐmil
汉语拼音土耳其语

Now take the 度量衡 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles