jonsay.co.uk
Language Dictionaries
土耳其字典

土耳其字典 | 形状

Chinese

Image banner for the shapes category
汉语拼音土耳其语
形状xíngzhuàngbiçim
八边形bābiānxíngsekizgen
波浪形bōlàngxíngdalga
长方形chángfāngxíngdikdörtgen
管状guān zhàngtüp
kemer
角锥体jiǎozhuītǐpiramit
立方体lìfāngtǐküp
菱形língxíngeşkenar dörtgen
六边形liùbiānxíngaltıgen
螺旋形luóxuánxíngspiral, sarmal
卵形luǎnxíngoval
píngdüz
平面píngmiàndüzlem
七边形qībiānxíngyedigen
曲线qǔxiàneğri
球体qiútǐküre
三角形sānjiǎoxíngüçgen
五边形wǔbiānxíngbeşgen
线xiàndizi
圆顶状yuán dǐng xíngkubbe
yuánçember
圆柱体yuánzhùtǐsilindir
圆锥体yuánzhuītǐkoni
正方形zhèngfāngxíngkutu
正方形zhèngfāngxíngkare
汉语拼音土耳其语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles