jonsay.co.uk
Language Dictionaries
土耳其字典

土耳其字典 | 号码

Chinese

汉语拼音土耳其语
号码hàomǎrakam

bir
èriki
sānüç
dört
beş
liùaltı
yedi
sekiz
jiǔdokuz
shíon
十一shíyīon bir
十二shí`èron iki
十三shísānon üç
十四shísìon dört
十五shíwǔon beş
十六shíliùon altı
十七shíqīon yedi
十八shíbāon sekiz
十九shíjiǔon dokuz
二十èrshíyirmi
二十一èrshíyīyirmi bir
二十二èrshí`èryirmi iki
三十sānshíotuz
三十一sānshíyīotuz bir
三十二sānshí`èrotuz iki
四十sìshíkırk
四十一sìshíyīkırk bir
四十二sìshí`èrkırk iki
五十wǔshíelli
五十一wǔshíyīelli bir
六十liǔshíaltmış
六十一liǔshíyīaltmış bir
七十qīshíyetmiş
七十一qīshíyīyetmiş bir
八十bāshíseksen
八十一bāshíyīseksen bir
九十jiǔshídoksan
九十一jiǔshíyīdoksan bir
一百yībǎiyüz
一百零一yībǎi líng yīyüz bir
一百零二yībǎi líng èryüz iki
二百èrbǎiiki yüz
二百零一èrbǎi líng yīiki yüz bir
三百sānbǎiüç yüz
四百sìbǎidört yüz
五百wǔbǎibeş yüz
六百liùbǎialtı yüz
七百qībǎiyedi yüz
八百bābǎisekiz yüz
九百jiǔbǎidokuz yüz
一千yīqiānbin
二千èrqiāniki bin
三千sānqiānüç bin
四千sìqiāndört bin
五千wǔqiānbeş bin
六千liùqiānaltı bin
七千qīqiānyedi bin
八千bāqiānsekiz bin
九千jiǔqiāndokuz bin
一万yīwànon bin
十万shíwànyüz bin
一百万yībǎiwànmilyon
一千万yīqiānwànon milyon
一亿yīyìyüz milyon
十亿shíyìmilyar
一百亿yī bǎi yìon milyar
万亿wàn yìtrilyon

汉语拼音土耳其语

Now take the 号码 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles