jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 植物

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
植物zhíwùhalaman
cǎodamo
草本植物cǎoběn zhíwùdamo
huābulaklak
蕨类juélèieletso
树, 木shù, mùpunongkahoy
蔬菜shūcàigulay
水果shuǐguǒprutas
仙人掌xiānrénzhǎngkakto

tinik
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùmaglilinang
gēnugat
花萼huāèsepalo
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngpedisel
花冠huā guàntalutot
花柱huā zhùistilo
huābulaklak
花瓣huābàntalutot, petalo
花粉huāfěnbulo ng bulaklak
jīngtangkay
jīngtankay
皮孔pí kǒngmarka sa kahoy na pahiga
球茎qiújìngbombilya
树皮shùpíbalat ng kahoy
树枝shùzhīsanga
雄蕊xióng ruǐistamina
usbong
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùtangkay
dahon
子房zǐ fángobaryo
柱头zhù tóuistigma
汉语拼音他加祿语

Now take the 植物 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles