jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 植物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
植物zhíwùhalaman
cǎodamo
草本植物cǎoběn zhíwùdamo
huābulaklak
蕨类juélèieletso
树, 木shù, mùpunongkahoy
蔬菜shūcàigulay
水果shuǐguǒprutas
仙人掌xiānrénzhǎngkakto

tinik
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shùmaglilinang
gēnugat
花萼huāèsepalo
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngpedisel
花冠huā guàntalutot
花柱huā zhùistilo
huābulaklak
花瓣huābàntalutot, petalo
花粉huāfěnbulo ng bulaklak
jīngtangkay
jīngtankay
皮孔pí kǒngmarka sa kahoy na pahiga
球茎qiújìngbombilya
树皮shùpíbalat ng kahoy
树枝shùzhīsanga
雄蕊xióng ruǐistamina
usbong
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùtangkay
dahon
子房zǐ fángobaryo
柱头zhù tóuistigma
汉语拼音他加祿语
Now take the 植物 test in Tagalog


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles