Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 号码

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
号码hàomǎNumero

Isa
èrDalawa
sānTatlo
Apat
Lima
liùAnim
Pito
Walo
jiǔSiyam
shíSampu
十一shíyīLabing-isa
十二shí`èrLabindalawa
十三shísānLabintatlo
十四shísìLabing-apat
十五shíwǔLabinlima
十六shíliùLabing-anim
十七shíqīLabingpito
十八shíbāLabingwalo
十九shíjiǔLabinsiyam
二十èrshíDalawampu
二十一èrshíyīDalawampu’t isa
二十二èrshí`èrDalawampu’t dalawa
三十sānshíTatlumpu
三十一sānshíyīTatlumpu’t isa
三十二sānshí`èrTattlumpu’t dalawa
四十sìshíApatnapu
四十一sìshíyīApatnapu’t isa
四十二sìshí`èrApatnapu’t dalawa
五十wǔshíLimampu
五十一wǔshíyīLimampu’t isa
六十liǔshíAnimnapu
六十一liǔshíyīAnimnapu’t isa
七十qīshíPitumpu
七十一qīshíyīPitumpu’t isa
八十bāshíWalumpu
八十一bāshíyīWalumpu’t isa
九十jiǔshíSiyamnapu
九十一jiǔshíyīSiyamnapu’t isa
一百yībǎiSandaan
一百零一yībǎi líng yīSandaa’t isa
一百零二yībǎi líng èrSandaa’t dalawa
二百èrbǎiDalawang daan
二百零一èrbǎi líng yīDalawang daa’t isa
三百sānbǎiTatlong daan
四百sìbǎiApataraan
五百wǔbǎiLimang daan
六百liùbǎiAnim na raan
七百qībǎiPitong daan
一千yīqiānIsang libo
五千wǔqiānLimang libo
一万yīwànSampung libo
十万shíwànSandaang libo
一百万yībǎiwànSang-angaw

Now take the 号码 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles