jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 号码

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
号码hàomǎNumero

Isa
èrDalawa
sānTatlo
Apat
Lima
liùAnim
Pito
Walo
jiǔSiyam
shíSampu
十一shíyīLabing-isa
十二shí`èrLabindalawa
十三shísānLabintatlo
十四shísìLabing-apat
十五shíwǔLabinlima
十六shíliùLabing-anim
十七shíqīLabingpito
十八shíbāLabingwalo
十九shíjiǔLabinsiyam
二十èrshíDalawampu
二十一èrshíyīDalawampu’t isa
二十二èrshí`èrDalawampu’t dalawa
三十sānshíTatlumpu
三十一sānshíyīTatlumpu’t isa
三十二sānshí`èrTattlumpu’t dalawa
四十sìshíApatnapu
四十一sìshíyīApatnapu’t isa
四十二sìshí`èrApatnapu’t dalawa
五十wǔshíLimampu
五十一wǔshíyīLimampu’t isa
六十liǔshíAnimnapu
六十一liǔshíyīAnimnapu’t isa
七十qīshíPitumpu
七十一qīshíyīPitumpu’t isa
八十bāshíWalumpu
八十一bāshíyīWalumpu’t isa
九十jiǔshíSiyamnapu
九十一jiǔshíyīSiyamnapu’t isa
一百yībǎiSandaan
一百零一yībǎi líng yīSandaa’t isa
一百零二yībǎi líng èrSandaa’t dalawa
二百èrbǎiDalawang daan
二百零一èrbǎi líng yīDalawang daa’t isa
三百sānbǎiTatlong daan
四百sìbǎiApataraan
五百wǔbǎiLimang daan
六百liùbǎiAnim na raan
七百qībǎiPitong daan
一千yīqiānIsang libo
五千wǔqiānLimang libo
一万yīwànSampung libo
十万shíwànSandaang libo
一百万yībǎiwànSang-angaw

汉语拼音他加祿语

Now take the 号码 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles