jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 草本植物

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
草本植物cǎoběn zhíwùdamong-gamot
艾菊ài júalecost
薄荷bòhemalipukon
薄荷bòhementa
百里相bǎilǐxiāngtim
车叶草chē yè cǎowoodruff
当归dāng guīanghelika
佛手柑fó shǒu gānbergamot
葛缕子gě lǚ zǐkumin
黄春菊huángchūnjúmansanilya
苦艾草kǔ ài cǎoartemisia
辣根làgēnmalunggay
龙蒿lónghāotarragon
罗勒luōlebalanoy
迷迭香mí dié xiāngromero
柠檬马鞭草níng méng mǎ biān cǎolimon berbena
牛膝草, 海索草niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎohisopo
牛至niúzhìoregano
欧芹ōuqínkintchay
青蒿qīng hāosouthernwood
莳萝shì luódill
山萝卜shān luó botsewil
鼠尾草shǔwěicǎosage
万寿菊wànshòujúamarilyo
细番葱xìfāncōngtsibes
薰衣草xūnyīcāolavender
香蜂草xiāng fēng cǎolimon na panghaplas
香根芹xiāng gēn qínmatamis cicely
小茴香xiǎohuífānkomino
小茴香头xiǎohuífāntóumansanilya
洋茴香yáng huí xiāngsangki
芸香yún xiāngrue
野甘菊, 小白菊, 菊科植物yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wùfeverfew
圆叶当归yuánxiédāngguīlovage
月桂yuèguìlaurel
鸢尾草yuān wěi cǎoorris
紫草zǐ cǎoborago
掌叶大黄zhǎng yè dà huángkastanyo
汉语拼音他加祿语

Now take the 草本植物 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles