jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音西班牙语
形状xíngzhuàngf forma
八边形bābiānxíngm octágono
波浪形bōlàngxíngf onda
长方形chángfāngxíngm rectángulo
管状guān zhàngm tubo
m arco
环面huánmiànm toro
角锥体jiǎozhuītǐm pirámide
立方体lìfāngtǐm cubo
菱形língxíngm rombo
六边形liùbiānxíngm hexágono
螺旋形luóxuánxíngf espiral
卵形luǎnxíngm óvalo
píngm plano
平面píngmiànm plano
七边形qībiānxíngm heptágono
曲线qǔxiànf curva
球体qiútǐf esfera
三角形sānjiǎoxíngm triángulo
五边形wǔbiānxíngm pentágono
线xiànf recta
圆顶状yuán dǐng xíngf cúpula
yuánm círculo
圆柱体yuánzhùtǐm cilindro
圆锥体yuánzhuītǐm cono
正方形zhèngfāngxíngf casilla
正方形zhèngfāngxíngm cuadrado
汉语拼音西班牙语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles