Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 西字典

西字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
形状xíngzhuàngf forma
八边形bābiānxíngm octágono
波浪形bōlàngxíngf onda
长方形chángfāngxíngm rectángulo
管状guān zhàngm tubo
m arco
环面huánmiànm toro
角锥体jiǎozhuītǐm pirámide
立方体lìfāngtǐm cubo
菱形língxíngm rombo
六边形liùbiānxíngm hexágono
螺旋形luóxuánxíngf espiral
卵形luǎnxíngm óvalo
píngm plano
平面píngmiànm plano
七边形qībiānxíngm heptágono
曲线qǔxiànf curva
球体qiútǐf esfera
三角形sānjiǎoxíngm triángulo
五边形wǔbiānxíngm pentágono
线xiànf recta
圆顶状yuán dǐng xíngf cúpula
yuánm círculo
圆柱体yuánzhùtǐm cilindro
圆锥体yuánzhuītǐm cono
正方形zhèngfāngxíngf casilla
正方形zhèngfāngxíngm cuadrado
Now take the 形状 test in Spanish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
电脑
亲属
天月年
饮料
艺术和文学
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

号码
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles