jonsay.co.uk
Language Dictionaries
西字典

西字典 | 宗教

Chinese
A to Z

汉语拼音西班牙语
宗教zōngjiàof religión
宗教的zōngjiào dereligioso
恶魔èmóm demonio
布道bùdàopredicar
忏悔chànhuǐf confesión
忏悔室chànhuǐshìm confesionario
赐福cìfúbendecir
大主教dàzhǔjiàom arzobispo
地狱dìyùm infierno
佛教fójiàom budismo
佛教徒fójiàom/f budista
棺材guāncaim ataúd
敬奉jìngfèngadorar
基督jīdūCristo
基督教jīdūjiàom cristianismo
基督徒jīdūtúm cristiano, f cristiana
教区牧师jiàoqū mùshīm Párroco
教堂jiàotángf iglesia
拉比lābǐm rabino
墓地mùdìm cementerio
穆斯林mùsīlínm musulmán, f musulmana
庙宇miàoyǔm templo
女神nǚshénf Diosa
普遍徒pǔbiàntúm Católico, f Católica
祈祷qídǎorezar, orar
祈祷文qídǎowénf oración
清真寺qīngzhēnsìf mezquita
撒旦sādànSatanás
撒旦sādànm diablo
僧侣sēnglǚm monje
司铎, 牧师sīduó, mùshīm sacerdote
上帝shàngdìm Dios
上帝的shàngdìdepiadoso
圣地shèngdìm santuario
圣经shèngjīngf Escritura
圣洁的shèngjiédesanto, sagrado
圣职shèngzhím sacerdocio
神父shénfùm padre
神谕shényùm oráculo
使徒shǐtúm apóstol
天使tiānshǐm ángel
天堂tiāntángm cielo
幸事xìngshìm Buda
信徒xìntúm discípulo, f discípula
洗礼xǐlǐm bautismo
修女xiūnǚf monja, f religiosa
小教堂xiǎo jiàotángf capilla
犹太的yóutàidejudío
犹太人yóutàirénm judío, f judía
预言yùyánf profecía
预言家yùyánjiām profeta, f profetisa
主教zhǔjiàom obispo
汉语拼音西班牙语

Now take the 宗教 test in Spanish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles