Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 西字典

西字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音西班牙语
自然界zìránjièf naturaleza
赤道chìdàom ecuador
半球bànquím hemisferio
纬度wěidùf latitud
经度jīngdùf longitud
北极běijím Polo Norte
南极nánjím Polo Sur
北回归线běi huíguīxiànm trópico de Cáncer
南回归线nán huíguīxiànm trópico de Capricornio

天气tiānqìm tiempo
气象学qìxiàngxuéf meteorologia
暴风雨bàofēngyǔf tempestad
bīngm hielo
 • 冰雹
 • bīngbáom granizo
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém glaciar
  冰柱bīngzhùm carámbano
  彩虹cǎihōngm arco iris
  大风dàfēngf vendaval
  大风dàfēngf borrasca
  fēngm viento
  风暴fēngbàof tormenta
  飓风jùfēngm huracán
  léimpl truenos
  闪电shǎndiànm relámpago
  台风táifēngm tifón
 • 阳光
 • yángguāngm sol
  微风wēifēngf briza
  f niebla
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánm ciclón
  旋风xuànfēngm torbellino
  xuěf nieve
  雪堆xuěduīnieve acumulada durante una ventisca
  yúnf nube
  云雾yúnwùf neblina
  f lluvia
  雨夹雪yǔjiāxuěf aguanieve

  shuǐf aguaa
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghém glaciar
  cháof marea
  hǎim mar
  海啸hǎixiàom maremoto
  海峡hǎixiám estrecho
  m rio
  m lago
  间歇泉jiàn xíe quánm géiser
  làngf ola
  浪涛làngtāof marejada
  流, 水流liú, shuǐliúf corriente
  瀑布pùbùf cascadas
  三角洲sānjiǎozhōum delta
  小河, 溪xiǎohé, xīm arroyo
  小河xiǎohém arroyo
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúf laguna
  旋涡xuánwōf voragine
  洋, 海洋yáng, hǎiyángm océano

  地球dìqiúf tierzra
  丛林, 密林cónglín, mìlínf selva, f jungla
  大山洞dà shāndòngf caverna
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōum continente
  地沟dìgōuf zanja
  地下的dìxiàdesubterráneo
  地震dìzhènm terremoto
  腐蚀fǔshíf erosión
  海岸线hǎi`ànxiànf costa
  海岛hǎidǎof isla
  海滩hǎitānf playa
  火山huǒshānm volcán
  降落, 平息jiàngluò, píngxīm hundimiento
  巨砾jùlìf roca
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshím guijarro
  绿洲lùzhōum oasis
  m barro
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngf tierra
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔf arcilla
  平川píngchuānf llanura
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánm géiser
  森林sēnlínm bosque
  石灰岩shíhuīyánf caliza
  石头shítouf piedra
  树林shùlínm bosque
  shāf arena
  沙漠shāmòm desierto
  山, 山岳shān, shānyuèf montaña
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuám derrumbamiento de tierras
  山洞shāndòngf cueva
  山顶shāndǐngf cumbre, f cima
  山峰shānfēngm cima
  沙岩shāyánf arenisca
  深谷shēngǔm barranco, f quebrada
  土地tǔdìf tierra
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngm cerro, f colina
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔm valle
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìm acantilado
  yánf roca
  岩石, 大石yánshí, dàshíf roca
  震动zhèndòngm temblor
  钟乳石zhōng rǔ shíf estalactitia
  石笋shí sǔnf estalagmita
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài f placa tectónica
  Now take the 自然界 test in Spanish

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物

  昆虫
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  电脑
  亲属
  天月年
  饮料
  艺术和文学
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状

  号码
  A to Z
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles